I want to make you feel beautiful

And that day, I told myself :
You will make everyone around you beautiful. And that’s going to be your life.

I toga dana, rekla sam sebi:
Učinićeš sve oko sebe lepim. I to će biti tvoj život.

I have always wondered why do people mix beauty of the body , beauty of face, beauty of youth, beauty of love, beauty of the world. I’ve never understood why people have such simple, and yet, so complicated, ideals of beauty. Everyone tends to have pretty man, hot woman, even beautiful material things by themselves. Why is that? Have you ever wondered what your true beauty is? Have you ever thought about what really makes you beautiful?

Oduvek sam se pitala zašto ljudi mešaju lepotu tela, lepotu lica, lepotu mladosti, lepotu duše, lepotu ljubavi, lepotu sveta. Nikada nisam razumela zašto ljudi imaju tako proste,a opet, izuzetno komplikovane, ideale lepote. Svako teži da ima lepog muškarca, zgodnu ženu, pa čak i lepe materijalne stvari kraj sebe. Čemu to? Jeste li se zapitali koja je vaša prava lepota? I jeste li razmislili o tome šta je ono što vas zapravo čini lepim?

I want to make you beautiful. I want you to look at yourself with different eyes. To realize that everything has its own scars, imperfections. I want to show you how beautiful you are, with all of your flaws. Flawless. Perfect. If you ask me why, I won’t tell you. You’ll have to find out for yourself.

Hoću da te učinim lepim. Hoću da posmatraš na sebe drugim očima. Da shvatiš da sve što je lepo, ima svoje ožiljke, da ima svoje nesavršenosti. Hoću da ti pokažem koliko ti, baš ti, sa svim svojim manama, si lep. Prelep. Savršen. Ako me pitaš zašto, neću ti reći. To moraš sam otkriti.

Are you afraid because people and time have damaged you? Don’t be. That didn’t ruin your true beauty. You are even more beautiful now. Carry all of your scars from fights you have fought with life, carry them like a trophy. Carry them like a memory that you held on, of your strength, and I will tell you what makes you beautiful. Don’t lose your hope, people have wrong ideals of beauty. Don’t think that beauty looks up to what you see in mirror. No, that’s not beauty. That’s just some empty surface. Look, think, how deep is the ocean? No one knows to tell you correctly. And why is that? Because no one has ever discovered anything but the beauty of the ocean. Someone will tell that it is pretty, someone that is scary and ugly. but we all know that’s guessing. No one knows what’s hiding deep in the ocean, because no one have seen the deepest, darkest, and the most beautiful places of one ocean. They’ve only seen its surface, they have seen what’s visible with eye, and they understood what’s understandable with their minds. That’s not beauty we are talking about.

Bojiš li se zato što su te ljudi i vreme oštetili? Nemoj. To ti nije ukaljalo lepotu. Čak, šta više, sada si još lepši. Nosi te svoje ožiljke iz bitaka koje si vodio sa životom, kao svoju pobedu. Nosi to kao uspomenu da si istrajao, da si jak, a ja ću ti reći da je to ono što te čini lepim. I nemoj se obeshrabriti, ljudi imaju pogrešne ideale lepote. I nemoj misliti da se lepota ogleda samo u onome što vidiš kada se površinski pogledaš u ogledalo. Ne, to nije lepota. To je samo jedna prazna površina. Jer, pogledaj, razmisli, koliko je okean dubok? Niko ne zna tačno da ti kaže. A zašto? Zato što niko nikada nije otkrio sve lepote okeana. Neko će ti reći da je lep, neko da je strašan i ružan, ali ti i ja znamo da je sve to samo nagađanje. Niko ne zna šta se sve krije duboko u okeanu jer niko nije zavirio na najdubljim najmračnijim, ali možda i najlepšim mestima jednog okeana. Videli su samo njegovu površinu, videli su samo ono što je njihovim okom vidljivo, shvatili su samo ono što je njihovim umom shvatljivo. Mi ne pričamo o takvoj lepoti.

Come on, I will tell you something. In Japan, broken things are glued and their holes are getting filled with gold. Why? Come on, you know answer yourself. But I will tell you. Because, exactly those broken things on first sight, meaningless, give a lot of meaning. It gives them beauty. Do you understand now  what kind of beauty we are talking about? I want to tell you that every single one of us has its own unique, simple, special kind of beauty which one we hide in ourselves. Yes, hide. I am not going to tell you how, and for everything else, that’s the fault of the world,  fault of the society, the wrong ways of thinking are ones to be blamed. That’s not why I am here. I am here to make you beautiful, remember that.

Hajde, reći ću ti nešto. U Japanu, polomljene stvari se lepe i ispunjavaju se njihove praznine zlatom. Zašto? Hajde, znaš i sam odgovor.Ali reći ću ti. Zato što to, upravo tim polomljenim stvarima i na prvi pogled, bezvrednim, daje veliku značaj. Daje im lepotu. Razumeš sada o kakvoj lepoti pričamo? Želim da ti kažem da svako od nas ima svoju unikatnu, jedinstvenu, posebnu, neponovljivu lepotu koju skriva u sebi. Da, skriva. Neću ti reći kako je za to, kao i za gotovo sve ostalo, kriv svet, krivo društvo, krivi su pogrešni načini razmišljanja. Nisam zato tu. Ovde sam da te učinim lepim, zapamti to.

And now I am talking to you. That “you” might be you, might be her, it might be someone over there, and also it might be me. Don’t think that I am different than you, and yet, you are so different than me. I am not you, and you will never be me. And that’s something that makes both of us beautiful. I will complete your beauty, and you will add a little bit of shine to mine. You will make me happy, and I will become beautiful like a snowflake, and I will start shining like a Sun. I will tell you that you are worth to love and to be loved, and you will believe me and you will shine like Moon which lights our way through dark streets and corners of life. I will tell you that beauty is not pretty face or good body, and you will realize what it is. Never forget that the beauty is much more. Beauty lies in light of your heart lightning all of your dark sides.

I sada se obraćam lično tebi. To ‘tebi’ si možda ti, možda je ona, možda je neko tamo, a možda sam i ja. Nemoj misliti da se razlikujem od tebe, a ipak se ti doista puno razlikuješ od mene. Ja nisam ti, ti nikada nećeš biti ja. I to je nešto što nas oboje čini lepim. Upotpuniću tvoju lepotu, a ti ćeš dodati malo sjaja mojoj. Ti ćeš usrećiti mene i ja ću postati kao pahuljica lepa, sjajna kao Sunce. Ja ću ti reći da si vredan da voliš i budeš voljen i ti ćeš mi poverovati i zablistaćeš sjajem Meseca koji svake noći biva naše svetlo kroz tamne ulice i kutke života. Ja ću ti reći da lepota nije u izgledu lica ili tela, a ti ćeš shvatiti u čemu jeste. Nikada ne zaboravi da je lepota mnogo više. Lepota leži u svetlu tvoga srca osvetljavajući sve tvoje tamne strane.

I want to tell you something more. Are you worried because you are broken, hurt, are worried that no one will ever love you because of that? I’ve already told you, fill up yourself with light you are carrying in yourself, fill that emptiness with beaty we all know you have. Because, remember, we are all broken, It is our way of how light enters each of us individually.

Želim ti reći još nešto. Brineš li se zbog toga što si slomljen, povređen, brine li te to da te možda nikada niko neće zavoleti zbog toga? Već sam ti rekla da popuniš sebe sjajem kojeg nosiš u sebi, da ispuniš tu prazninu svojom lepotom koju svi znamo da poseduješ. Jer, zapamti, svi smo mi slomljeni, to je naš način kako svetlost ulazi u svakog od nas ponaosob.

Don’t be so selfish to yourself. Stop changing light for darkness. Do not lock yourself in the grip of your existence. You are worth it. You are beautiful. I am here to make you feel that way. Because my eyes don’t see you. My eyes see your soul, they capture its beauty and you became beautiful because of what you are. Because you are. You are perfect. If everyone eyes could look in beauty of soul, not in beauty of face, those ideals that are bothering you now, would be much different. So don’t be like the rest of the world. That’s why you need to go into other person souls and that’s where you will find, or not, true beauty.

Ne budi tako sebičan prema sebi. Ne menjaj svetlost za tamu. Ne zatvaraj se u okove tvog postojanja. Vredan si. Lep si. Ja sam ovde da te učinim da se tako i osećaš koliko god da je to u mojoj moći.  Jer moje oči ne vide tebe. Moje oči vide tvoju dušu, one hvataju njenu lepotu i ti postaješ lep zbog onoga ko si. Jer jesi. Savršen si. Onda kada bi svačije oči gledale u lepotu duše, ne u lepotu lica, ti ideali koji te muče sada, bili bi mnogo drugačiji. Zato ti ne budi kao svet. Zato ti prodri u čovekovu dušu i tamo ćeš naći, ili nećeš, izistinsku lepotu.

Don’t be worried if someone doesn’t have the same spark in themselves like you do. We are all unique, different, but you already know that. Everyone is beautiful on its own way because they know who they and what they are. You are beautiful to me because of the way you are thinking, because of the words you are saying, because of your different view of world. And never extinguish the fire inside you, although many of them will run behind you carrying water and try to extinguish it. Even if they succeed, that fire will leave smoke. Smoke will form ash. And you will be born again from those ashes.

Nemoj da te brine ako neki čovek nema istu iskru u sebi kao ti. Svi smo jedinstveni, drugačiji, ali to već znaš. Svako je na svoj način lep upravo zbog toga ko i šta je on. Meni si lep zbog načina na koji razmišljaš, zbog reči koje izgovaraš, zbog tvog pogleda na svet. I nikada ne gasi tu vatru koju nosiš u sebi, iako će mnogi trčati za tobom noseći vodu i pokušavati da je ugase. Ako i nekada uspeju u tome, ostaće dim. Od dima će ostati pepeo. Iz pepela ćeš se opet roditi.

I wanted to tell you that you are beautiful and that you carry magical beauty in yourself. Show it to others, they need to see it.

Ja sam želela da ti kažem da si lep i da nosiš magičnu lepotu u sebi. Pokaži i drugima da je vide. 

I swore to myself that I will turn everything around me in beauty. You should try it too. If you don’t succeed, you will realize why and where you are wrong.

Ja sam se sebi zaklela da ću oko sebe sve pretvoriti u lepotu. Pokušaj i ti. Ako ne uspeš, shvatićeš zašto i u čemu grešiš. 

You are beautiful. And life is beautiful. World is beautiful.

Ti si lep. I život je lep. Svet je lep.

Ocean is beautiful because it knows what beauties it hides deep in. ⁠⁠

 I okean je lep jer on sam zna kakve sve lepote krije duboko u sebi.

Keep shining, my beautiful. World needs your light. ❤ 

Nastavi da sijaš, lepo moje. Svetu je potrebno tvoje svetlo. ❤

182 thoughts on “I want to make you feel beautiful

 1. Thoughts & Emotions says:

  This is beautiful. Beauty is more than just what’s on the surface is so much deeper and we as human beings need to understand this. The heart is beauty and the mind is grace.

  Liked by 4 people

 2. anne leueen says:

  This is a heartwarming post. As I am now in my late 60’s I know from my own experience that all you are saying is true. I am here with scars both internal and external, grey hairs and wrinkles and I love life and its beauty. Thank you for your post I know it will help other.

  Liked by 3 people

 3. delphini510 says:

  Thank you Teodora for this life affirming post. To make us all see the beauty within ourselves. Skin deep beauty gets by far too much press and it fades quick unless backed by the beauty of a loving heart. The high priestesses of this are not happy and neither are all those trying to copy
  in order to fit in.
  I was glad to see your follow of my post and will after reading this also follow you.
  miriam

  Liked by 2 people

 4. robgradens says:

  Thanks for liking my post, „My sister hates me.“ I’ve written better ones, actually. I’m trying to learn how to forgive infinitely as Jesus taught us. Paula, my half-sister, is very judgmental and doesn’t keep her mouth shut. If I turned the tables on her, she couldn’t take it, but cut communication. It was a double standard. I gave her second chances time after time, with always the same end result: explosion. Polly’s injustice still angers me after the fact. Oh, well… I liked this post. Of course I understand the difference between superficial beauty and inner beauty. What you say is quite like Plato. Rational love and good friendships can endure for many years. Where I went wrong this year was to stray from reason into faith. I always predicted that if I converted, I would lose my skeptical friends… Take care.

  Liked by 1 person

 5. rolandlegge says:

  You are wise beyond your years. Beauty is something deep within us that we share with others. You have described beauty well. The world needs to hear what you say. Your wisdom helps to transform the world. Thank you for sharing your light with us.

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s