You can’t just give up

 

Magic happens to those who don’t give up even when they don’t have strength to keep going. Universe keeps falling in love in unbeatable heart.

Magija se događa onima koji ne odustaju čak i onda kada nemaju snage da se bore dalje. Univerzum se uvek zaljubljuje u nepobediva srca. 

How many times have you felt tiredness in your heart, something heavy on your soul, weakness and need for air, and it felt like there’s none of it. How many times have you wanted to run away from rest of the world, close inside four walls, just to disappear? How many times have you thought that you were beaten up, that they succeeded to bring you down, that you are deep down, on bottom? How many times have you given up on yourself, life, and world? How many times have you given up, and you shouldn’t have? You should have stayed and fought.

Koliko puta ste osetili umor u srcu, neku težinu na duši, nemoć i potrebu za vazduhom, a njega kao da nigde nema? Koliko puta ste želeli da pobegnete od sveta, da se zatvorite u svoja četiri zida, da nestanete? Koliko puta ste mislili da ste bili pobeđeni, da su uspeli da vas obore dole, da ste duboko dole, na dnu? Koliko puta ste odustali i digli ruke od sebe, života, od sveta? Koliko puta ste se predali, a nije trebalo? Trebalo je ostati i boriti se. 

Life is different for every one of us, we all have different problems, and we all have different people that surround us, we all have different angles from which we look at this world around us. But, in one we are all the same. Every single one of us is having a fight with something deep inside ourselves, and that’s what we are all hiding from the rest of the world. Every one of us has that something that deep inside that tears us apart, takes our moments of happiness away, tears every atom of strength, and doesn’t leave anything but the dust that blinds our views and doesn’t let us see beautiful side of life. To pain. To weakness. To what we are secretly afraid of, even we will never admit that to ourselves, even less to others. That we are not worth it. That we are not strong enough. That we are not ready. That we didn’t earn that. That we are all alone. That it’s only hard for us. That we can’t keep going. That we gave up.

Život je za svakoga od nas drugačiji, svi imamo različite probleme, svi imamo drugačije ljude koji nas okružuju, svi imamo različite uglove sa kojih posmatramo na ovaj svet oko nas. Ali, u jednom smo svi isti. Svako od nas vodi borbu sa nečim duboko u sebi i to čvrsto skriva od sveta. Svako od nas ima to nešto što ga duboko razdire, oduzima mu svaki trenutak sreće, kida mu svaki atom snage, a za sobom ne ostavlja ništa do prašine koja zaslepljuje naše vidike ne dozvoljavajući nam da vidimo i onu lepšu stranu života. Do bola. Do osećaja nemoći. Do onoga čega se svi potajno bojimo, iako možda nećemo to priznati ni sebi, a još manje drugima. Da nismo vredni. Da nismo dovoljno jaki. Da nismo spremni. Da nismo zaslužili. Da smo sami. Da je samo nama teško. Da ne možemo više. Da smo odustali. 

Don’t give up so easily on yourself. I won’t give up on you. Life is cruel and everyone’s road isn’t covered with rose’s petals. Everyone has different story that doesn’t tell to anyone, so don’t believe everything you see and hear. Reality isn’t Instagram, Facebook, YouTube, not even the blog. That’s all virtual, something imaginary, and runaway from reality. So don’t believe in all of that, don’t kill yourself a will for better next day. Every day you are closer to your success, only trust yourself. I want to see. I want to see all of you, myself, then when you succeed, when I succeed. I want to see what will happened to you, me, all of us, if we don’t quit. Don’t give up so easily. Good things in life take time.

Nemojte tako olako odustati od sebe. Ja neću odustati od vas. Život je surov i nije svakome put posut laticama ruža. A i svako ima svoju priču koju ne priča nikome, tako da nemojte verovati svemu što vidite i čujete. Realnost nije instagram, facebook, youtube, pa čak ni blog. To je sve virtuelno, nešto izmišljeno, beg iz stvarnosti. Zato ne verujte svemu tome i ne ubijajte sami sebi volju za boljim sutra. Svakim danom ste bliži tome da uspete, samo verujte sebi. Ja želim da vidim. Želim da vidim vas, sebe, onda kada uspete, kada uspem. Želim da vidim šta će se desiti tebi, meni, svima nama, ako ne odustanemo. Nemoj tako olako da odustaješ. Dobrim stvarima u životu je potrebno vreme. 

Don’t let fear stand in your way. Don’t change your path which you are going through life. Don’t they fear you? There’s always somewhere, someone who will give you support. There’s always somewhere, someone, who is worth fighting for. Maybe that’s your partner, your child, mother or father, cousin, even your pet, whoever that is, there will always be someone for who you will play another game with life even though you know you might not go out like a winner. But, what if you win? What if where you are now, becomes just one ugly memory tomorrow? What if all of hard work pays off? Regret hurts. Regret is what destroys a human, and all of its feelings. Don’t let yourself regret because of missed opportunity. Life is waiting for you. It spread its arms, and it’s your decision if you are going to hug it or slap it.

Ne dozvolite strahu da vam stane na put. Ne menjajte svoju putanju kojom ste krenuli kroz život. Ne dozvolite da vas zaplaše. Uvek postoji negde, neko, ko će vam pružiti podršku. Postoji negde, neko, zbog koga vredi boriti se. Možda je to vaš partner, vaše dete, majka ili otac, rođak, pa čak i vaš ljubimac, ko god da je to, uvek će se naći neko zbog koga ćete odigrati još jednu partiju sa životom iako znate da možda nećete ovog puta izaći kao pobednik. Ali, šta ako uspete? Šta ako to gde ste sada, bude samo jedna ružna uspomena sutra? Šta ako se sav trud isplati? Kajanje boli. Kajanje je ono što sroza svakog čoveka i sva njegova osećanja. Ne dozvolite da se kajete zbog propuštene šanse. Život čeka na vas. Raširio vam je ruke, vi odlučujete da li ćete mu uleteti u zagrljaj ili opaliti šamar. 

No fight is easy. No war has passed without suffering. No life passes without injury.  No injury will pass without scars. But it will. The wound will heal. Scars will fade away. And you will be able to love again. To hope. To believe. You will be able to tell yourself that you seceded. Because you didn’t give up. You didn’t give up on person you are now.

Nijedna borba nije laka. Nijedan rat nije prošao bez stradanja. Nijedan život ne prolazi bez povreda. Nijedna povreda neće proći bez ožiljaka. Ali proći će. Rane će zarasti. Ožiljci će izblediti. I vi ćete moći da volite opet. Da se nadate opet. Da verujete opet. Moći ćete da kažete sebi da ste uspeli. Jer niste odustali. Niste odustali od osobe koja ste sada postali.

                        We are all allowed to scream. To tear ourselves from pain that is tearing apart our soul. To suffer. To curse on life. To hide for days in darkness of our souls. We are allowed to cry. To fall. But we are not allowed to give up. Never quit, only lesson. Don’t let yourself to live up to death before you actually die.

Dozvoljeno nam je svima da vrištimo. Da se kidamo od bola koji nam razdire dušu. Da patimo. Da proklinjemo život. Da se skrivamo danima u tami prostorija naših duša. Dozvoljeno nam je da plačemo. Da padnemo. Ali nikada nam nije dozvoljeno da odustanemo. Nikada poraz, samo lekcija. Nemojte dozvoliti sebi da doživite smrt pre nego što zaista umrete. 

People give up from different reasons, but the end is always the same. We quit every time because we think of how long and far we went. Have you ever asked yourself how far you made it? It’s not important how long it passed. Neither how many fights we fought. It doesn’t matter how many of them have went off your road. Everyone choses their happiness. It’s important that you succeeded. And you did. Trust me. You are here, now, ready to change the world. You are ready not give up on everything. You are ready not give up. I right now, at this moment, you have succeeded. Life is a fight, we chose how we will end it. Even if we lose a few of them, we won’t lose war. So don’t give up. Because the fears are the one we don’t have guts to face with, they become our borders.

Ljudi odustaju iz različitih razloga, ali je ishod uvek isti. Gotovo se uvek odustaje jer svi razmišljamo o tome koliko dugo i daleko smo išli. Da li ste se ikada upitali koliko daleko ste dogurali? Nije važno koliko je vremena prošlo. Ni koliko se bitaka bilo. Nije važno ni što su mnogi skrenuli sa vašeg puta. Svako sebi bira sreću. Važno je da ste uspeli. A uspeli ste. Verujte mi na reč. Ovde ste, sada, spremni da promenite svet. Spremni da ne dignete ruke od svega. Spremni da ne odustanete. I baš sada, u tom trenutku, vi ste uspeli. Uspeli ste da nadjačate sebe, pobedite sve što ste mislili da pobeđuje vas i krenuli napred. Život je borba, mi biramo kako ćemo izaći iz nje. Čak i da izgubimo koju bitku, nikada nećemo izgubiti rat. Zato, nemojte odustati. Jer oni strahovi sa kojima nemamo hrabrosti da se suočimo, postaju naše granice. 


 
Then, when life tries to refuse you, just pull it stronger towards you. Kiss it like waves kiss beach every time beach pushes waves back. Refuse to give up

Onda, kada život pokuša da vas odbije, vi ga privucite jače ka sebi. Poljubite ga kao što talasi ljube obalu svaki put kada ih ona odgurne od sebe. Odbijte da odustanete.

                        In life worst is yet to come, but the better times also come. It is just testing you how much you are willing to hold on. It is testing your patience. The thing you feel right now, and you call it pain, tomorrow you will call it your strength. My magic is to see Sun even through the dark times which life is bringing to us. I believe that you also hide beautiful wonders inside yourselves. Just don’t give up. Never give up.

U životu uvek ide gore, ali nam dođu i bolja vremena. On vas samo testira koliko ste spremni da izdržite. On testira vaše strpljenje. To što osećate sada i to što nazivate bolom, sutra ćete zvati vašom snagom. Moja je magija da vidim Sunce i kroz tamna vremena koja nam život donosi. Verujem da i vi krijete prelepa čuda u sebi. Samo nemojte odustati. Nikada nemojte odustati.

Just breathe. The suffering will go away. Wounds will heal. Maybe not know, maybe not tomorrow, but they will. Everything in life does. So don’t let life go away. That weakness, your vulnerability will fade away. One morning you will wake up and see Sun again. Because Sun will come up again. One day you will realize that you made it, that you were strong enough. You will thank yourself. You will be proud. Better days are yet to come. Maybe you are broken now, but doesn’t mean you can’t fix it. Better morning will come. You will be healed up. Don’t give up if this page of your life isn’t good enough. Your story doesn’t end here. You need to try for happy ending, no matter what the content is. You all deserve happy ending.

Samo dišite. Ta patnja će proći. Rane će se zaceliti. Možda neće sada, možda ne ni sutra, ali proći će. Sve u životu prođe. Zato ne dozvolite da i život prođe. Ta povređenost, vaša ranjivost. izbledeće. Jednog jutra ćete se probuditi i opet ugledati Sunce. Jer Sunce će opet izaći. Jednoga dana ćete shvatiti da ste uspeli, da ste bili dovoljno jaki. Zahvalićete sebi. Bićete ponosni. Bolji dani će doći. Možda ste sada slomljeni, ali to ne znači da se ne možete popraviti. Bolja jutra će svanuti. Vi ćete se  izlečiti. Nemojte da odustanete ako ova stranica vašeg života ne valja. Vaša priča se ne završava ovde. Potrudite se da ima srećan kraj, bez obzira kakav joj je sadržaj. Svi zaslužujete svoj srećan kraj. 

Every morning, wake up with the will to fight with your inner demons who tired you last night. And that’s what I think that the courage is.

Svako jutro, probudite se sa željom da se izborite sa demonima koji su vas umorili prethodne noći. I to ja smatram hrabrošću. 

Because you, yeah you who is reading this, you are beautiful. You deserve to live. I love you.

Jer ti, baš ti koji čitaš ovo, si prelep. Zaslužuješ da živiš. Volim te. 

Soon, you will look back on life, and on period of life you lived and you will be glad you didn’t give up.

Jer uskoro, pogledaćeš na život i na period života koji si preživeo i biće ti drago što nisi odustao. 

We all know what it looks like when we give up. Let’s see what will happen this time if we stay and fight, if we don’t just give up this time.

Svi znamo kako izgleda kada odustanemo. Hajde da vidimo šta će se desiti ako ovog puta ostanemo i borimo se. Ako ovog puta ne odustanemo.

 


 Q&A:
Because of interest in my Q & A post in the Serbian language, I decided to write one more, this time and in English. However, now you will be the one who will ask me questions. The rules are simple: You can ask what you are interested in and ask as many questions as you like. Put all the questions in the comments below this post, and I will, when a sufficient number of questions are raised, answer all the questions. Everyone who participates and who asks me questions will be mentioned in that post. I hope you enjoyed the post ‘You can not just give up‘ as in the previous ones, and I can not wait to read your questions.

Zbog interesovanja za moj q&a post koji je bio na srpskom jeziku, odlučila sam da napišem još jedan, ovog puta i na engleskom. Međutim, sada ćete vi biti ti koji ćete mi postavljati pitanja. Pravila su jednostavna: Možete pitati šta god vas zanima i postavljati koliko god pitanja želite. Sva pitanja postavite u komentare ispod ovog posta, a ja ću, kada se skupi dovoljan broj pitanja, na sva odgovoriti. Svako ko učestvuje i ko mi postavi pitanja, biće pomenut u tom postu. Nadam ste da ste uživali u postu ‘You can’t just give up‘ kao i u prethodnim, i  jedva čekam da pročitam vaša pitanja.

116 thoughts on “You can’t just give up

 1. team says:

  You аctually make it seem so eɑsу with your presentation but I find this matter to be really something which Ӏ think I wοuld never understand.
  It seems too complicated and very broad for me.
  I am looking forward for your next post, I will try to
  get the hang of іt!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s