Fill your heart with love

 

I love you. And that is the beginning and the end of everything else.

Volim te. I to je početak I kraj svega ostalog.

Love should have never become complicated. Love is something that fills our whole being with the most beautiful feeling, something that raises our energy, something that shows our humanity, it encourages our heart to play along with its music. This time I am not going to tell you how people misunderstand love, how people turn everything in nothing just by touching it. No. I am here for one reason. To return your faith in love…

Ljubav nikada nije trebala postati komplikovana. Ljubav je nešto što ispunjava celo naše biće najlepšim osećanjima, nešto što podiže našu energiju, gura našu ljudskost, podstiče naše srce da igraju uz njenu muziku. Ja ti ovog puta neću pričati kako ljudi pogrešno razumeju ljubav, kako ljudi pretvaraju sve što dodirnu u ništavilo. Ne. Ovde sam iz samo jednog razloga. Da ti vratim veru u ljubav..

We met. We walked alongside each other, but we didn’t walk together. You weren’t trying to catch my steps, I didn’t want to look you in the eyes. You didn’t try to touch me by accident, I didn’t want to catch your scent.  You smiled, I didn’t hear what you said.  I left, and you didn’t even said goodbye. We met, but we didn’t meet. I talked, but we didn’t listen to each other. We wanted it, but we didn’t love. We met, but we didn’t know each other. But…

Sreli smo. Šetali smo jedan pored drugog, a nismo koračali zajedno. Ti se nisi trudio da uhvatiš moje korake, ja nisam želela da pogledam tvoje oči. Ti se nisi potrudio da me slučajno dodirneš, ja nisam želela da uhvatim tvoj miris. Nasmejao si se, ja nisam čula šta si rekao. Otišla sam, ti me nisi ispratio. Sreli smo se, ali nismo se upoznali. Pričali smo, ali nismo slušali. Želeli smo, ali nismo voleli. Poznavali smo se, ali se nismo znali. Ali…

You said that you love dark. I told you that I like to sleep in the dark. You said that you love to walk, and I told you that I spend a lot of time outside. You admitted to me that you were bored at the party, where everybody had fun, I told you that I don’t like places like that. We were walking. Under the same sky. Under the same stars. We were walking at the same streets, we were clumsily touching with our looks, and kissing with our words. It was nice to walk with you, and for you it was nice to be right next to me. I looked at you accidently and one thought really fast and clumsily ran through my mind, but I wasn’t aware of that. And I knew, so did you. Accidents don’t happen, destiny does. My destiny I have something to tell you…

Rekao si mi da voliš mrak. Rekla sam ti da volim da spavam u mraku. Ispričao si mi da voliš da se šetaš, rekla sam ti da provodim dosta vremena napolju. Priznao si mi da ti je dosadno na žurci na kojoj se svi kao zabavljaju, ja sam ti rekla da  ne volim takva mesta. Šetali smo. Pod istim nebom. Pod istim zvezdama.  Hodali smo istim ulicama, nespretno se dodirivali pogledima I milovali rečima. Bilo mi je lepo šetati sa tobom, tebi je bilo lepo biti pored mene. Slučajno sam te pogledala i jedna mi je misao sasvim slučajno i brzopleto preletala kroz misli, ali toga tada još svesna nisam bila. A znala sam, znao si i ti. Slučajnosti se ne događajuju, događa se samo sudbina. Moja sudbino, tebi imam da kažem nešto..

I want to say thank you. Thank you for showing me what it means to be friend. Thank you for showing me that true friendships exist. Thank you for trying to make me laugh even when I didn’t feel like it, for listening to me about things I love, for holding me tightly in hug of your most beautiful feelings. In the embrace of those feelings you gave me. Thank you for showing me I am worth. Thank you for looking at me like I am the most important human in the world. Thank you, the most, for letting me that you become to me a most important person. That place was always empty, waiting for you. Thank you for saving me from wandering by following me, thank you for showing me the right way by walking the wrong one with me, thank you for making me laugh while crying with me. Thank you for allowing me to understand what is love, and what it means to love. To you, who are my light at the end of each tunnel, but also my companion through the darkness of the same, thank you. Thank you for showing me the difference between loving someone, and being in love with someone. Thank you, before anything, for helping me realize what it means to be loved.  Thank you for letting me to became a dreamer, and you being my dream. Thank you, but love doesn’t want anything in return. It doesn’t need gifts, not presents, doesn’t need anything in double to be returned. It just gives and I will instead of thank you, say something else. I love you.

Želim ti reći hvala. Hvala ti što si mi pokazao šta znači biti prijatelj. Hvala ti što si mi dokazao da prava prijateljstva postoje. Hvala ti što si se trudio da me nasmeješ onda kada mi osmeh nije dolazio, što si bio tu da me saslušaš kada sam pričala o stvarima koje volim, što si me nežno ušuškao u zagrljaj tvojih lepih osećanja. U zagrljaj tih osećanja koja si poklonio meni. Hvala ti što si mi  pokazao da vredim. Hvala ti što me gledaš kao da sam ti najbitnija osoba na svetu. Hvala ti, najviše od svega, što si mi dozvolio da ti meni postaneš najbitnija osoba. To mesto kao da je oduvek bilo prazno čekajući tebe. Hvala ti što si me spasio mog lutanja jer si krenuo sa mnom, hvala ti što si mi pokazao pravi put koračajući pogrešnim uz mene, hvala ti što si mi pružio smeh dok si plakao sa mnom. Hvala ti što si mi omogućio da shvatim šta je ljubav I šta znači voleti. Tebi, koji si moje svetlo na kraju svakoga tunela, ali I moj saputnik kroz mrak istog, hvala. Hvala ti što si mi pokazao razliku između voleti nekoga I biti zaljubljen u nekoga. Hvala ti, pre svega, što si mi pomogao da shvatim šta znači biti voljen. Hvala što si mi dozvolio da postanem sanjar, a ti moj san. Hvala, ali ljubav ne zahteva ništa zauzvrat. Ona ne zahteva zahvalnost, ne zahteva poklone, ne zahteva da joj se vrati duplo. Ona samo pruža i ja ću ti onda umesto hvala, reći nešto drugo. Volim te.

 One day, you will meet a person that will help you find yourself. You will meet someone to walk with through the dark hallways of life thinking there is no exit. And no, you won’t only find a light at the end of the tunnel. I can be your light. Anyone could be your light at the end of the tunnel, but somebody has to pass through that darkness and close its eyes in front of fear, with you. One day that person will become your friend.  You will share secrets with that person, beautiful moments of your life, you will try to have a perfect life while you are with that person. You won’t think of any problems and fights inside of you, you just want for that person to be happy. Or maybe for that to doesn’t know what’s hiding inside if you because you are afraid for someone to meet you. To love someone.

Jednoga dana, upoznaćeš osobu koja će ti pomoći da upoznaš sebe. Upoznaćeš nekoga dok hodaš mračnim hodnicima života misleći da nemaš izlaza. I ne, nećeš samo naći svetlo na kraju tunela. Ja mogu da ti budem svetlo. Svako može da ti bude svetlo na kraju tunela, ali neko mora proći taj mrak i zatvoriti oči pred strahom, sa tobom. Jednoga dana, ta osoba će ti postati prijatelj. Delićeš tajne sa njom, lepe trenutke života, trudićeš se da ti život bude savršen dok si sa njom. Nećeš misliti na probleme i bitke koje se vode unutar tebe, samo želiš da ta osoba bude srećna. Ili možda da ne zna šta se zaista krije unutar tebe jer se plašiš da te neko upozna. Da zavoliš nekoga.

One day you will cry. One day you will lay your head on his shoulder, and you will sunk into her warm hug.  That day you won’t see anymore her beautiful make up, you won’t feel his perfume. You will only see beauty of her soul, you will feel the smell of love and you will realize that… you love. That you have always loved. That you will always love.

Jednoga dana, zaplakaćeš. Jednoga dana naslonićeš glavu na njegovo rame, utonućeš u njen topao zagrljaj. Toga dana nećeš više videti njenu lepu šminku, nećeš osećati njegov parfem. Videćeš samo lepotu njene duše, osetićeš samo miris ljubavi i shvatićeš da.. voliš. Da si oduvek voleo. Da ćeš oduvek da voliš.

One day, you will realize that you found your future in those eyes. And it won’t be important the color of eyes, the important thing will be how those eyes look at you. And they do. While you sleep, while you talk, cry, read, dance, live. They look at you and the keep you safe in those eyes full of love. And you know that you also keep them safe. And that day you will realize. You love her. You love him. Because of everything he was. Because of what he has become. Because of what he will become. You love.

Jednoga dana, znaćeš da si pronašao svoju budućnost u tim očima. I neće ti biti bitna njihova boja, biće ti važan samo način na koji te gledaju. A gledaju te. Dok spavaš, dok pričaš, dok se smeješ, dok plačeš, dok čitaš, dok plešeš, dok živiš. Gledaju te i čuvaju te u tim očima punih ljubavi. A ti znaš da  i ti njih čuvaš. I toga dana shvatićeš. Voliš je. Voliš ga. Zbog svega što je bio. Zbog svega što je postao. Zbog svega što će tek postati. Voliš.

I don’t care how many fights will pass, neither how many times we will fall. This time we fall together, but not like I did, neither like you did. We fall like us. Love will make you brave. Brave enough to love someone even if you could lose that person. Brave enough that in life full of risks, you try your lucky shot. Brave enough that you believe that luck is following you and courageous enough to refuse the temptations of life .And you know why? Because you love.

Nije mi važno koliko će bitaka proći, koliko ćemo puta pasti. Ovoga puta, padamo zajedno, ali ne kao ja, ne kao ti. Padamo kao mi. Ljubav ćete učini hrabrim. Dovoljno hrabrim da zavoliš nekoga iako znaš da ga možeš izgubiti. Dovoljno hrabrim da u životu punim rizika, odigraš na srećnu kartu. Dovoljno hrabrim da poveruješ da te sreća prati i dovoljno hrabrim da odbiješ životanja iskušenja. A znaš zašto ? Zato što voliš.

Why I love you? When everyone was falling in love with my smile, you fell in love with my scars. When every person was giving me advices, you understood me. While I was having a war with myself, you cheered, you took my arm, and went to fight next to me. While I was walking at streets alone, you didn’t let me wander, you were walking next to me, trying to catch my steps. You never did it, but you caught more that you could imagine. While everybody were afraid of the darkness I was in, you were the only one that came to live with me in the illusion of darkness I created. You didn’t ask me why, so don’t ask me now why I love you. Because I love you. That’s the only thing that’s important.

Zašto te volim ? Onda kada su se svi zaljubljivali u moj osmeh, ti si zavoleo moje ožiljke. Onda kada su svi delili savete, ti si razumeo. Dok sam vodila rat sa sobom, ti nisi navijao, ti si uzeo moju ruku i krenuo sa mnom u borbu. Dok sam hodala sama ulicama, ti me nisi pitao zašto lutam, ti si koračao pored mene pokušavajući da uhvatiš moje korake. Nikada nisi uspeo, ali si uhvatio i više nego što si mogao da zamisliš. Dok su se svi bojali mraka u kojem sam bila, ti si jedini došao da živiš sa mnom u iluziji tame koju sam stvorila. Nisi me pitao zašto, zato nemoj ni sada da me pitaš zašto te volim. Jer volim te. To je jedino  važno.

With you I found my soul, you became my home. I became a better person, I became a light, star filled with love. I became your star, while you became my sky. My shelter. No you are not the light at the end of the tunnel, person for who I would put my hand in fire. You are my sidekick through life, my hand that I write the most beautiful word about you. You are not my love, you are love. You are not my happiness, you are happiness. You are the person from whom I am not afraid to go, because you know… The soul always tends to return to those who it feels like home.

Uz tebe sam pronašla svoju dušu, ti si postao moj dom. Postala sam bolji čovek, postala sam svetlo, zvezda ispunjena ljubavlju. Postala sam tvoja zvezda, dok si ti postao moje nebo. Moje utočište. Ne, ti nisi moje svetlo na kraju tunela, osoba za koju bih ja ruku u vatru stavila. Ti si moj saputnik kroz život, moja ruka kojom ja pišem najlepše reči o tebi. Ti nisi moja ljubav, ti si ljubav. Ti nisi moja sreća, ti si sreća. Ti si ona osoba od koje se ja ne plašim da odem, jer znaš.. Duša uvek teži da se vrati onima kod kojih ima osećaj da su joj dom.

I love all of your  flaws, I kiss all of your scars, hug all of your fears. And no, I am not going to help you to cure your wounds, I will became their cure. I won’t carry a candle light through dark, I will become your candle light. I won’t sing you a song. I will become your song. I won’t tell you stories, I will become your story. I will never love you, I will become love. Why? Because I love you.

Volim sve tvoje mane, ljubim sve tvoje ožiljke, prigrlim sve tvoje strahove. I ne, neću ti pomoći da zalečiš svoje rane, ja ću im postati lek. Neću ti nositi sveću kroz mrak, biću tvoja sveća. Neću ti pevati pesmu, biću tvoja pesma. Nikada ti neću pričati priče, postaću priča. Nikada te neću voleti, postaću ljubav. Zašto ? Zato što te volim.

I promise I will plant my kisses like flowers on your body, so moment they grow up, you could love yourself as much as I do.

Obećavam ti da ću posaditi poljupce kao cveće po tvom telu, da bi onog trenutka kada porastu, mogao da voliš sebe koliko te ja volim.

Because, every night I talk with the moon. He is talking me about the Sun, I am talking to him about you. ❣ 

Jer, svake noći  razgovoram sa mesecom. On mi priča o Suncu, ja njemu pričam o tebi.  ❣

cropped-dc-hcniw.jpg


Find me on instagram.
Follow me on twitter.
Contact me via email: mteodoraa25@gmail.com
Find my last post here.
Find my the most read post here.
I love you all! ❤

59 thoughts on “Fill your heart with love

 1. Diana says:

  This is an immense, personal and exquisitely powerful piece. A beautiful dedication and expression of your deep feelings.
  It brings me to the edge of tears because it’s incredible! xx

  Liked by 3 people

 2. rolandlegge says:

  What a beautiful poem on love. You describe what love really is. It is deep, powerful and transformative. I sense you have an old soul. As I have said before you are wise beyond your years. Thank you for showering true love on the world.❤

  Liked by 3 people

 3. akankshaagr says:

  beautiful!
  I love him as much as I can. We never touched each other but we love each other. We never talked each other in these two years but we still love each other. We didn’t stare at the eyes of each other but we love each other. We love each other to think that it is our destiny that we’ve been made by God for each other.

  Liked by 1 person

 4. Princeps says:

  I’m still impressed by your work, it’s so deep!)))
  Don’t you mind to allow me translate this text into Russian and publish on my blog with the link of original? I believe that other people should read this too!)))
  Thank you again 🙂

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s