I pray for the word.. | mteodoraa

 
Who are we? Ordinary people whose hearts beneath our bosom, people who wander for years looking for some better days, people who are looking for the dreams we dream when we close our eyes. What are we? Who we became, and what were we? Born as humans, wrapped in feelings and love, and we adult in emptiness, insensitivity and bitterness of life. That’s why I ask you all for the word to tell you something.

Ko smo mi? Obični ljudi kojima srce kuca tu ispod naših grudi, ljudi koji godinama lutaju tražeći neke bolje dane, tragaju za snovima koje sanjamo kada zatvorimo oči. Šta smo mi? Ko smo postali, a šta smo bili? Rođeni kao ljudi, satkani od osećanja i ljubavi, a odrasli u praznini, bezosećajnosti i gorčini života. Zato vas ja sve molim za reč da vam kažem nešto..

First of all, I want to say something to the people who are now sitting somewhere, drinking the first morning coffee and thinking about what else they can do during the day they God gave them, in order to make someone’s life worse. To those who feed on someone else’s pain, for which the other pain is the greatest happiness, I want to say that I am sorry for you. I’m sorry you’re empty, you do not have real friends, hot hands on cold nights and home during the storm. No, I’m the least interested in why this is so and what made you do it. I’m just here to tell you that you don’t have the right to torture others, you don’t have the right to create trouble from someone’s  life, to make hell from heaven. You know why? Because you’re the same human as I am. Because it’s as hard for me as to you and because we are all different. Don’t forget the most important characteristic of every man, respect. So, empty man, I want you to say that you learn to respect people around you, but also to learn to respect who you are. Go, walk, have a smaller judge,go love more. You are a man, you were born to make a mistake, but it is your time to correct your mistakes. Go, fall in love, sing, feel, fight and leave others souls, they were never your business.

Pre svega, želim da se obratim osobama koje sada sede negde, ispijajući prvu jutarnju kafu i razmišljaju o tome šta još mogu da urade u toku dana koji im je podaren, kako bi zagorčali život slabijim od sebe. Tim osobama, koje se hrane tuđim bolom, za koje je tuđa nesreća najveća sreća, želim da kažem da mi vas je strašno žao. Žao mi je što ste prazni, što nemate prave prijatelje, tople ruke u hladnim noćima i utočište tokom oluja. Ne, najmanje me zanima zašto je tako i šta vas je na to nateralo. Ovde sam samo da vam kažem da nemate prava da se podsmevate drugima, nemate prava da od nečijeg života stvorite muka, da od raja napravite pakao. Znate zašto? Zato što si i ti čovek isto koliko i ja. Zato što je i meni teško koliko i tebi i zato što smo različiti. Nemoj da zaboraviš najvažniju odliku svakog čoveka, poštovanje. Zato tebi, prazni čoveče, želim da kažem da naučiš da poštuješ ljude oko sebe, ali i da naučiš da poštuješ ono ko si ti. Idi, prošetaj, manje sudi, više voli. Čovek si, rođen si da pogrešiš, ali ti je vreme da ispraviš svoje greške. Idi, zaljubi se, pevaj, osećaj, bori se i ostavi tuđe duše, one nikada i nisu bile tvoj posao.

I pray for the word and all of you, people who use the most beautiful in people to satisfy the worst in you. Stop and think. How would you feel to give someone a love, give someone a heart in the palm, and he smashes it with a sour smile on his face? How would it be for you to spend years building and creating a world for you, and then somebody coming from a  boredom will ruin your efforts? Why today love became money, and money love, most don’t know the answer itself. I’ll tell you why I think it’s wrong, and I know that you know that in the depths of the soul. If you love someone, you love him because of the sound of his steps, the color of his voice, the warmth of his hands. Don’t fight for money because money is spent material. Fight for the soul that will fill all your gaps, seeks out virtues that will wipe out your faults. To you, the soulless man, who is nothing more than an ordinary wanderer who doesn’t know where he is going, or to whom he goes, I mean, there is  hope for you. Leave things that will disappear in a couple of years. Attend to friends who are here and in good and bad, give the first child’s smile, candles on the cake, give yourself a chance that when you close your eyes and imagine your life, it is always full of love, happiness, family, not money. Don’t give up so easily from the true values ​​of life that you don’t repent one day, and that will hurt you. That’s why you need to live now, at this moment, for a smile onyourr face and twists happiness in  heart, not for a piece of paper. And you’ll be happy, just try.

Molim za reč i sve vas, ljude koji iskorišćavate ono najlepše u ljudima kako bi zadovoljili ono najgore u vama. Zastanite malo i promislite. Kako biste se vi osećali da pružite nekome ljubav, date nekome srce na dlanu, a on ga uz kiseli osmeh na licu slomi? Kako bi vama bilo da provedete godine gradeći i stvarajući svet za vas, a da onda dođe neko i iz čiste dosade sruši vaš trud? Zašto je danas ljubav postala novac, a novac ljubav, većina ni sama ne zna odgovor. Ja ću ti reći zašto ja mislim da je pogrešno, a znam da u dubini duše to znaš i ti. Ako voliš nekoga, voli ga zbog zvuka njegovih koraka, boje njegovog glasa, toplini njegovih ruku. Ne juri za novcem jer novac je potrošan materijal. Juri za onom dušom koja će upotpuni sve tvoje praznine, traži one vrline koje će izbrisati tvoje mane. Tebi, bezdušni čoveče, koji si ništa više od obične lutalice koja ne zna gde ide, ni kome ide, hoću da kažem da ima nade. Ostavi se stvari koje će nestati kroz par godina. Posveti se prijateljima koji su tu i u dobru i u zlu, podari prvi dečiji osmeh, svećice na torti, daj sebi šansu da kada zatvoriš oči i zamišljaš svoj život, on uvek bude pun ljubavi, sreće, porodice, a ne novca. Ne odustaj tako lako od pravih vrednosti života da se ne pokaješ jednoga dana, a to će te boleti. Zato živi sada, u ovom trenutku, za osmeh na licu i trzaj sreće u srcu, a ne za komad papira. I bićeš srećan, samo se potrudi.

In the end, I want to say something to all gentlemen,to people who are lonely, strong, who may be sad, to those who are real people and haven’t forgotten what it means to be a human. To you, who don’t go into someone else’s life, who live the best you can, I want to say that I am proud of you and believe in you. I believe that you can give love to others, and I will fall into those, and I believe that you will find your way among good people and your paths of sincerity and respect, reaching the star. We are all at the end of the day what happened to us during the day, don’t forget it. So don’t be a bad incentive for bad feelings, never.

Na kraju, želim da kažem i nešto svim ljudima koji su nežni, koji su usamljeni, jaki, koji su možda tužni, onima koji su pravi ljudi i nisu zaboravili šta znači biti čovek. Vama, koji ne zalazite u tuđe živote, koji živite život najbolje što možete, želim da kažem da sam ponosna na vas i da verujem u vas. Verujem da možete pružiti ljubav drugima, a da ću u te druge, spadati i ja, i verujem da ćete pronaći svoj put među dobre ljude i svojim stazama iskrenosti i poštovanja, stići do zvezda. Svi smo mi na kraju dana ono što nam se u toku dana desilo, ne zaboravite to. Zato ne budite loš podstrek za loša osećanja, nikada.

I pray for all people of this world to listen to me when I tell them not to take away from themselves what was given to them at birth – humanity. Therefore, through the thorny roads, but also those covered by the Sun, always carry in yourself what belongs to you – the knowledge that we are in the end all, humans, with all the defects and virtues, and therefore we need to become the best.

Molim za reč sve ljude ovog sveta da me poslušaju kada im kažem da ne oduzimaju od sebe ono što im je datu pri rođenju – ljudskost. Zato kroz puteve posute trnjem, ali i one obasjane Suncem, uvek u sebi nosite ono što vam pripada – saznanje da ste na kraju svega, čovek, sa svim manama i vrlinama i zato postanite najbolji.

cropped-dc-hcniw.jpg


Find me on instagram.
Contact me via email: mteodoraa25@gmail.com
Find my last post here.
Find my the most read post here.
I love you all, happy holidays ! ❤

Advertisements

46 thoughts on “I pray for the word.. | mteodoraa

 1. Diana says:

  Your truly beautiful heart can barely be contained in your body! It’s so big it spreads to all of us like the wonderful Mediterranean sunshine. Glow warm sweetheart! And love to you and your family xx Diana

  Liked by 2 people

 2. g3n1j4l4c says:

  Ti koji uživaju u tuđim mukama su najgore obeleženi od života. Nisi u stanju da drugačije poimaju život, smatraju da je radost znak slabosti.
  Poslednjih par godina sam u blizini jedne takve osobe. Kada god je počela da se oseća prijatno i opušteno, sama sebe je kažnjavala, i u tom procesu i ranjavala mene i ljude koji su je volela… Plašila se da će prošlost da je stigne, da se ponovi, i to nije krila. Uzalud uveravanja da je bezbedna, da ima ljude koji je vole.
  Eno je, sada, poput zle kraljice iz bajke o Snežani, prelepa i bez ljubavi, okružena uplašenim i sitnim dušama koje jedva čekaju njen pad. A od pada se štiti postupcima zbog kojih se ujutro, ubeđen sam, ne može pogledati u ogledalo.
  Iza nje je ostalo nekoliko ljudi koje je izgazila, i koji će se mnogo brže oporaviti nego ona. Ona će zauvek gledati iza sebe, plašeći se prošlosti svoje. I gledajući unazad, neće videti koga je izgazila ispred sebe. I te nesrećne duše će misliti da to onda radi iz hira, samo zato što je ne poznaju.
  Oni koji je znaju joj opraštaju…
  BTW, uvek me nateraš da umesto kratkog komentara ostavim ceo post.

  Liked by 2 people

 3. tmezpoetry says:

  „The man you were born to be wrong, but it’s time to correct their mistakes. Go, fall in love, sing, feeling, fight and leave other people’s souls, they never were your job.“

  This statement is for all of us. For that which we harbor any bitter, anger, hate, jealousy, and keep another prisoner of our hurts…It is time to go fall in love, dream again, sing, feel the morning rise on our skin… Yes you said it here so beautifully.

  Liked by 2 people

 4. Anindya says:

  Nice post Teodora…..I still think life is beautiful and full of positive kind and good human beings, and we must keep our hopes up to find the happiness, which eventually will come to all of us…….Merry Christmas to you and happy holidays 🙂

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s