To you, with love.. | mteodoraa

 

 Learn one thing, my dear, you will never just wake up and become an butterfly..Growing up is a process and it takes time. But  you are not alone, I am always with you. To you, with love…

Samo nauči jednu stvar, mila moja, nikada se nećeš samo probuditi I postati leptir…
odrastanje je proces i on zahteva vreme. Ali nisi nikada sama, uz tebe sam zauvek. Tebi,  s ljubavlju..

Look at this little kid whose eyes are shinning from happiness, who doesn’t know what love is, what is happiness, which doesn’t even know what life is and what awaits for her. Just look at her, that kid was you. That’s your eyes, your lips, your hair, your smile, your heart was beating at the same spot as that kid.  Why do you think you are different from that innocent kid who is enjoying Sun, beautiful day, first snow, is celebrating her first birthday, her first summer trip, who is learning how to ride a bike ? Why do you think that your eyes have lost shine today and why every time you look at yourself you don’t see the same thing I see at the picture you are holding in your hand? Why do I have feeling that you don’t know where you belong, but you would give everything you have to be that kid again that was belonging to everyone? It was belonging to the wind, to daisies, mulberry on the tree and first dandelion. Why have you, my dear, stopped wishing when you blow birthday candles, and why did you stop believing in Santa Claus? Why did you stop picking flowers, and look at the sky waiting for shooting star? But no, let start again … Lets meet…

Pogledaj ovo malo dete kome sijaju oči od sreće, koje ne zna šta je ljubav, šta je sreća, koje čak i ne sluti šta je život i šta je sve čeka. Samo je pogledaj, to dete si bila ti. To su tvoje oči, tvoje usne, tvoja kosa, tvoj osmeh, tvoje je srce kucalo i na mestu srca tog deteta. Zašto misliš da si drugačija nego to nevino dete koje uživa u Suncu, u lepom danu, u prvom snegu, koje slavi svoj prvi rođendan, koji ide prvi put na more, koje uči da vozi biciklu? Zašto misliš da su tvoje oči danas izgubile sjaj i zašto kada se pogledaš ne vidiš isto što i ja vidim na slici koju držiš u ruci? Zašto imam osećaj da ne znaš gde pripadaš, a da bi sve dala da budeš to dete koje je pripadalo svima. Pripadalo je vetru, belim radama, dudinkama na drvetu i prvom maslačku. Zašto si, mila moja, prestala da zamišljaš želje kada duvaš svećice na torti i zašto ne veruješ u Deda Mraza? Zašto si prestala da bereš cveće i da gledaš u nebo čekajući zvezdu padalicu? Ali ne, hajde da počnemo ponovo.. Hajde da se upoznamo..

December 25, 1999 a girl with chestnut hair and brown eyes, with name Teodora was born. For the first time she looked with her little eyes world that was surrounding her and didn’t know a thing. But that wasn’t important for her. She have had mom. Dad. Family. She had one chance to live life. To be loved. To be happy. The year 2000 on the same date she celebrated her first birthday. She had birthday candles, cake, a lot of music and celebration. But she still didn’t about it. Not even for wishes, not possibilities, not even life. She looked forward to people, songs on the radio, and warm hands of her parents. She was looking forward of being in the center of the attention and not knowing about anything. She didn’t, like you don’t know now, know…

Dana 25. Decembra 1999. godine rodila se devojčica kestenjaste kose i smeđih očiju, pod imenom Teodora. Prvi put je pogledala svojim okicama svet oko nje i nije znala ništa. Ali nije joj bilo važno. Imala je mamu. Tatu. Porodicu. Imala je jednu šansu da živi život. Da bude voljena. Da bude srećna. Godine 2000. na isti datum, ona je proslavila prvi rodjendan. Imala je svećice, imala je tortu, puno muzike i slavlja. Ali ona i dalje nije znala. Ni za želje, ni za mogućnosti, ni za život. Radovala se ljudima, pesmama na radiu i toplini ruku njenih roditelja. Radovala se tome što je u centru pažnje i tome što nije znala ništa. A nije znala, kao što ni ti sada ne znaš da ..

Years fly by. But, sincerely I am wondered that you don’t know how fast everything passed. Where have you been Teodora? On which benches you’ve been waiting for people who didn’t even show up, in which seas have you been swimming, while you didn’t know how to swim, which pictures you ripped apart, and how many hours you have spent sitting all alone in darkness of your room, and no one even knew about it? Do you remember Teodora…

Godine lete. Mada, iskreno me čudi da nisi primetila koliko je brzo sve prošlo. Gde si bila, Teodora? Na kojim klupama si čekala osobe koje nikada nisu došle, u kojim morima si plivala, dok još nisi znala da plivaš, koje si slike pocepala, i koliko si sati provela sedeći sama u tami kutka tvoje sobe, a da to niko nije znao? Sećaš li se, Teodora..

Your first summer trip. Can you imagine a joy and happiness when you saw the sea, when you ran on the sand and when you were jumping in the water where sky was the only limit? Can you remember that childish smile and happiness you have been carrying in your heart while you were experiencing that joy? It’s hard, isn’t it, to imagine you so happy. But I know that you were happy, and I know that you had been a good girl and enough for anyone. And I, Teodora, I know that you were excited when you have ridden your bike for the first time, that you haven’t even noticed that you were doing it without any help. You were so happy that even that happiness has conquered your fear. And I know that you know that brave spark didn’t shut down, it’s just hidden so well in deep chambers of your heart. But it’s okay, you will realize later why I am talking this to you right now. Because I know how you were scared of thunder, and that you have never liked rain. I know very well how was it to shake under the blanket and pray God to stop the thunder. You are a big girl now, and you know that’s not so scary, do you?

Tvog prvog letovanja. Možeš li da zamisliš sreću kada si ugledala more, kada si trčala po pesku i kada si skakala u vodu gde ti je jedino nebo bilo granica? Možeš li da se setiš dečijeg osmeha i radosti koju si nosila u srcu dok si prvi put iskusila to iskustvo? Teško je, zar ne, zamisliti te tako srećnom. Ali ja znam da si bila srećna, i znam da si bila dobra i znam da si bila dovoljna.  I ja, Teodora, znam odlično koliko si bila uzbuđena kada si prvi put vozila biciklu da nisi ni primetila kada su te pustili samu. Toliko si bila srećna da je ta sreća nadjačala tvoj strah. A znam da i ti znaš da se ta hrabra iskra u tebi nikada nije ugasila samo si je sakrila dobro i duboku u mračne odaje tvoga srca. Ali u redu je, shvatićeš i sama kasnije zašto ti sada ovo pričam. Jer ja znam koliko si se bojala grmljavine i da nikada nisi volela kišu. Ja znam odlično kako je bilo drhtati pod ćebetom i moliti Boga da prestane da grmi. Sada si velika devojčica, sada znaš da to nije strašno toliko, zar ne?

No. Now you know its transient. You are grown up now, you realize now that the storm will pass by. But look, that beautiful smell after rain will pass by, also will the storm you will never see again, and walking barefoot on the wet streets, and long rides on the rain, and sound of raindrop on the window. That will also pass. But I am not here today because of that.

Ne. Sada znaš da je prolazno. Sada si odrasla, sada si svesna toga da će i najgora oluja proći. Ali pazi, proći će i onaj divan miris posle kiše i proći će i oluja koju ti nećeš videti i proći će i bose noge po mokrim putevima i duge vožnje po kiši i zvuk kapljica na plehu. Proći će i ti to znaš. Ali ja nisam danas zbog toga tu.

I’m here to tell you that I remember, even if everyone forgot, let me just say that I feel, even if everyone else don’t  feel .. And that I am here for you even everyone is gone. And you know why? Because I know you. And you should start knowing yourself. I am here to give you your hope back.

Ja sam tu da ti kažem da ja pamtim, ako su svi zaboravili, da ti samo pomenem da ja osećam ako su svi ostali bez osećanja.. i da sam tu za tebe čak i ako svi odu. A znaš zašto? Zato što te poznajem. A i ti bi trebalo da upoznaš sebe. Ja sam tu da ti vratim nadu.

I remember Teodora, and you remember your first day of school. You were so little, you only had 7 years. Look at you now, girl with 18 years, standing at the crossroad of life, feeling lonely and yet loving life with full lungs.  Scared to the core, and yet walking courageously on unstable shoes. Remember, when you were entering way too full classroom, you know the best how fast your heart was beating, and how you wanted to cry because you knew you don’t belong there. But you had hope, and you believed. Thank you, for giving me hope to lead you. And I led you. Through friendships, through first marks, through discovering your talents, through first sympathies. I led you through school shows, through songs, through quotes and dances. And you gave me life, because I lived in you. Because I was you.

Pamtim Teodora, a seti se i ti, svog prvog dana škole. Bila si tako mala, imala si samo 7 godina. Pogledaj se sada, devojka od 18 godina, stoji na raskrnici svog života, oseća se usamljeno, a opet voli život svim plućima. Preplašena je do srži, a opet hrabro korača ulicama na nestabilnim cipelama. A seti se, dok si ulazila u prepunu učionicu, ti si sama njbolje znala koliko ti je srce brzo kucalo i da ti se plakalo jer si znala da ne pripadaš tu. Ali imala si nadu, verovala si. I zato ti hvala što si tada dala meni šansu da te vodim. I vodila sam te. Kroz prijateljstva, kroz prve ocene, kroz otkrivanje tvojih talenata, kroz prve simpatije. Vodila sam te kroz predstave, kroz pesme, kroz citate i kroz igru. A ti si mi podarila život, jer sam živela u tebi. Jer sam bila ti.

Do you remember your first pain? I know that you know and I know that you have hidden that deep inside thinking that it’s gone, thinking that it doesn’t hurt. It had hurt at the time, and you know that if you took back old you it would also hurt now. But I am not here to scold you, to straighten up your lines of life, to remove your footprints. I am here to tell you one thing…

Sećaš li se tvog prvog bola ? Znam da znaš i znam da si to sakrila duboko u sebi misleći da je prošlo, misleći da ne boli. A bolelo je tada,i znaš da kada bi vratila onu staru tebe, bolelo bi i sada. Ali nisam ovde da ti prekoravam, da ispravljam tvoje linije života, da ti uklanjam tragove. Ovde sam da bih ti rekla samo jednu stvar..

I am so proud of you Teodora. And you know why? Because you didn’t quit. You didn’t give up on yourself, on your dreams, on life, and on people around you. . And you and I know how hard it was waking up in the morning without any strength and any will to live.  How hard it was hiding tears from no one to see them. I know, because I was there. I’ve been watching you, holding your hand.  I know how it hurt. I still know how hard it is to fight with life, but I am so proud of you. And If I could choose, I would chose to be born like you again.

Tako sam ponosna na tebe Teodora. A znaš zašto ? Zato što nisi odustala. Nisi odustala od sebe, od svojih snova, od života I ljudi oko tebe. A ti I ja najbolje znamo kako je bilo teško budite se ujutru bez snage I volje za životom. Kako je bilo teško sakriti suze da ih niko ne vidi. Znam, jer sam bila tu. Posmatrala sam te, držala te za ruku. Znam kako je bolelo. I znam kako je i dalje teško da se izboriš sa životom, ali sam tako ponosna na tebe. I da mogu da biram, opet bih izabrala da se rodim kao ti.

Because you are full of imperfections.  Because you wake up in the morning with a pimple on your face, with cracked lips, and sleepy eyes. Because you feat are bear and because you look through your window into the new day. Because you believe in people, you believe they can change, and it will be better tomorrow. Because you are so selfish, and yet you give your whole self. Because you are so fragile, and still you go against storm. Because you are afraid of thunder and yet you look in the sky while lightning are tearing the beauty of the clouds. Because you love snow, but the Sun is more pleasant for you. Because you know which kind of books you read, drink sweet coffee and mint tea.  Because you only drink white chocolate which isn’t your favorite, but it’s white. Because you gave yourself, but only few people had you. Because you are not the same as the rest, because you don’t try you be who you aren’t. Because you are you. Because you have way too many flaws, but your perfections are only yours. Because you have beautiful smile, but you are way too shy to admit that. Now I tell you, don’t change. The way you are today you are perfect. Because I know you, and don’t, just don’t be 15 again and…

Zato što si puna nesavršenosti. Zato što se budiš ujutru sa bubiljicom na licu, sa ispucalim usnama, usnulim očima. Sada što su ti stopala bosa I zato što gledaš kroz prozor u novi dan. Zato što veruješ u ljude, veruješ da se menjaju, da će sutra biti bolje. Zato što si tako sebična, a daješ celu sebe. Zato što si tako krhka, a ideš protiv oluje. Zato što se I dalje bojiš grmljavine, a gledaš u nebo dok munje paraju lepotu oblaka. Zato što voliš sneg, ali ti Sunce više prija. Zato što znaš kakve knjige čitaš, piješ slatku kafu I čaj od mente. Zato što piješ samo belu čokoladu koja ti nije omiljena, ali je bela. Zato što si uložila celu sebe, a tako te je malo ljudi imalo. Zato što nisi kao ostale, zato što se ne trudiš da budeš ono što nisi. Zato što si ti. Zato što imaš previše mana, ali su tvoje vrline samo tvoje. Zato što imaš prelep osmeh, ali sramežljiva si da to priznaš. I sada ti kažem, ne menjaj se. Takva kakva si danas si savršena. Jer ja te poznajem, i nemoj, samo nemoj da opet imaš 15 godina i da..

And ask yourself why you aren’t good enough, why you are so bad, why you aren’t first choice. Don’t do that Teodora, because you are in the first place to me, and today 3 years later, there are people who care about you. But don’t take yourself from the throne. That is the place that was reserved for you your whole life.

I da se pitaš zašto ne valjaš, zašto si loša, zašto nikako nisi prvi izbor. Nemoj to da radiš Teodora, jer si meni na prvom mestu, a I danas, 3 godine kasnije, postoje još ljudi kojima si važna. Ali nemoj, samo nemoj da skidaš sebe sa trona. To je mesto oduvek bilo rezervisano samo za tebe.

I am not going to awake your bad feelings anymore, you know for so long through what you have been been through. But I am going to tell you one thing: Today is your day. Today dance with your favorite song, and don’t close the blinds. Don’t volume down the music, let them hear it. Don’t cut short a beautiful things. Because people don’t like like music, they don’t like laughter, they don’t like kissing in the entrance of the building and singing under the window. But you are not people. You are a human, and you know yourself what that means.

Neću ti više buditi loša sećanja, ti već odavno znaš kroz šta si sve prošla. Ali reći ću ti jednu stvar: Danas je tvoj dan. Danas pleši uz omiljenu pesmu, I nemoj da zatvaraš roletne. Nemoj da smanjuješ volumen muzike, neka čuju. Nemoj da skraćuješ sebi lepe stvari. Jer ljudima smeta glasna muzika, smeta im glasan smeh, smeta im tajnu ljubljenje u ulazu zgrade I pevanje pod prozorom. Ali ti nisi ljudi. Ti si čovek, a ti znaš najbolje šta to znači.

You repented, many times, and you and I know how much it hurt. But come on, look at you know. They envy you. And not because of the money, not because of the body or the expensive clothes. They envy because you are smart, strong, because you are a human. And that my dear no one can take away from you. Like no one will ever could. I will be your answer to every “why?” I will be your hand which will hold every time it gets rough. I will be your smile when you feel like crying. Even if everyone leaves you, I will be there, at the other side of your personality, waiting for you. So don’t lose hope, never…

Kajala si se, mnogo puta, I ti I ja znamo kako je to bolelo. Ali hajde, pogledaj se sada. Zavide ti. I to ne zbog novca, ne zbog tela, ne zbog skupe odeće. Zavide ti jer si pametna, jer si jaka, jer si čovek. I to, mila moja, niko ne može da oduzme od tebe. Kao što neće niko ni mene moći. Ja ću biti tvoj odgovor na svako pitanje ‘zašto?’. Biću tvoja ruka koja će te pridržati kada je teško. Biću tvoj osmeh kada ti se plače. I ako te svi napuste, ja ću biti tu, sa druge strane tvoje ličnosti, čekajući te. I zato nemoj da gubiš nadu, nikada..

It was your dream to drive car. You succeeded in that. Why aren’t you enjoying it? Why are you scared? That you will be judged by the people you trust the most? Don’t be. You judge your own self, and I know who you are. I know how it was to be left by the persons you once swore in. But look at yourself, years later, you are a different person. Maybe you don’t wake up with the perfect hair, and you don’t have perfect body, and you don’t wear expensive things and you don’t wear expensive make up and fake nails. But you are a person who hasn’t given up on yourself and you became the best version of yourself you could ever be with your 18 years. And I am so proud of you.

Bio ti je san da voziš kola. Uspela si u tome. Zašto ne uživaš u tome ? Čega te je strah ? Da će da te osude ljude kojima najviše veruješ ? Nemoj. Ti sama sebe osuđuješ, a ja znam ko si. Sećam se kako je bilo kada su te napustile osobe u koje si se klela. Ali pogledaj se, godinama kasnije, ti si druga osoba. Možda se ne budiš sa savršenom kosom, i možda nemaš prelepo telo, možda ne nosiš skupe stvari i ne krase te skupa šminka i veštački nokti. Ali si osoba koja nije odustala od sebe i postala si najbolja verzija sebe koja si mogla da budeš sa svojih samo 18 godina. I tako sam ponosna na tebe.

Admit it now. You were way too scared to love. And you still are. You have fear of loneliness. That you will give your heart to someone and he will leave you and that he will only leave dark, loneliness and pain. But still gave it. You gave everything you had and you have fear to love. To love yourself. Because you are an ocean, but you are too scared to swim. But I am here, and today I want to tell you, whatever happens, I remember. I remember your first steps, your first words. Your first tears, kisses, I remember everything. You live life Teodora. You are the part of this, you belong right here.

I priznaj sada. Bila si preplašena da voliš. I dalje si. Strah te je samoće. Da ćeš dati srce nekome i on će otići sa njim i ostaviti mrak, samoću, bol. Ali opet si dala. Dala si sve što si imala i sada te je strah da voliš. Da voliš sebe. Jer ti si okean, ali si preplašena da bi plivala. Ali ja sam tu, i danas hoću da ti kažem, da šta god da se desi, ja pamtim. Pamtim tvoje prve korake, tvoje prve reči. Sećam se prvih suza, poljupca, sećam se svega. Ti živiš život Teodora. I deo si ovoga. Ti pripadaš upravo ovde.

You belong to this Sun,to this sky. You belong to streets of a small town, knowing that streets of bigger ones are calling you. You belong to the songs you listen when you close your eyes and dreams you dream when you are tired. You belong to your unskilled touches, your fast heartbeats, you honest laughs. You belong to the moments of happiness and peace, you belong to what they call pain and unhappiness of life. You belong to these pictures, to this day, you belong to yourself.

Pripadaš ovom Suncu, ovom nebu. Pripadaš ulicama malog grada, ali znajući da te dozivaju sokaci većih gradova. Pripadaš pesmama koje slušaš kada zatvoriš oči i snovima koje sanjaš kada si umorna. Pripadaš tvojim neveštim dodirima, tvojim brzim otkucajima srca, tvojim iskrenim osmesima. Pripadaš trenucima sreće i mira, pripadaš i onome što zovu bol i nesrećom životom. Pripadaš ovim slikama, pripadaš ovom danu, pripadaš sebi.

You deserve to love, to your legs  cut off before important events of life, to be shy and to choose your company. You deserve to cheer up someones day and spend hours in front of mirror admiring your beauty. You deserve first snowflakes in your hair, warm hand in hand and family. You deserve to feel, to fall in love, to touch, to demolish and to build. You deserved that at the end of the day, you are barely waiting for a new one and that at the end of your life, the only wish you will have is to be born again like you.

Zaslužila si da voliš, da ti se noge odseku pred bitne događaje života, da budeš stidljiva i biraš svoje društvo. Zaslužila si da nekome ulepšaš dan i da provodiš sate ispred ogledala i diveći se svojoj lepoti. Zaslužila si prve pahulje snega u kosi, toplu ruku u ruci i porodicu. Zaslužila si da osetiš, da zavoliš, da dodirneš, rušiš i gradiš. Zaslužila si da na kraju dana jedva čekaš novi i da ti na kraju života jedina želja bude da se opet rodiš kao ti.

You were one year old. You were baby, and you didn’t know anything. You became child. You had seven years, you started going to school.  You had been falling down, and scraped you knees, scraped your heart. You were 12. You were left without any friends, you felt like you don’t belong there. But it passed, you forgot about it. You were 15, whole world was yours, and you were against yourself. You were 16, you had warm hand in your hand and one peaceful night. You were loved. You were 17, problem with school, problems with your feelings. But you are here now. Through storm, through Sun, through winds and waves, you are here.

Imala si godinu dana. Bila si beba, nisi ništa znala. Postala si dete. Imala si 7 godina, pošla si u školu. Padala si, odrala si kolena, odrala si srce. Imala si 12 godina. Ostala si bez prijatelja, osetila si da ne pripadaš tu. Ali je prošlo, zaboravila si na to. Imala si 15 godina, ceo svet je bio tvoj, a ti si bila protiv sebe. Imala si 16 godina, toplu ruku u ruci i jedno mirno veče. Bila si voljena. Imala si 17 godina., probleme sa školom, probleme sa svojim osećanjima. Ali evo si sada tu. Kroz oluje, kroz Sunce, kroz vetrove i talase, ovde si.

I have to ask you, how do you feel now? Have you thought of your makeup and hairstyle, is everything okay with photographer? It was hard, wasn’t it? All this years of hard work, for what? Get up now, look in the mirror, smile to yourself and say “I love you.” Trust me, you can’t wait to hear that, and I can’t wait to answer you “I love you too”. Because I do… I will always love you.

Moram te pitati, kako se osećaš sada? Da li si već smislila šminku i frizuru, je li sve u redu sa fotografom? Teško je bilo, zar ne? Sve ove godine truda, zarad čega? Ali ustani sada, pogledaj se u ogledalu, nasmeši se sebi i reci ‘Volim te’. Veruj mi, ti jedva čekaš da čuješ to, a ja jedva čekam da ti odgovorim ‘Volim i ja tebe’. Jer volim te… i uvek ću te voleti.

I am here to tell you one more thing. Don’t give up on yourself. Even when you think it’s hard, that it is worthless, remember… Remember how the color of your eyes change under the different light, remember how much does sunny day bring joy to you, how your heart starts dancing when it starts snowing.  Don’t give up on decorating the Christmas tree when December comes. Don’t stop loving April. Collect white daisies, and let your favorite flower still be roses. Enjoy in Christmas light all over the room and warm tee in your hands. May your hands be cold, but let your heart breath warmth. Do not give up your favorite pictures on the wall of your room, books you have read, long rides with you windows down and don’t give up on stars you look at night, on every unslept night and spontaneous dance when you are bored. Don’t give up, my dear, on every tear that fell down, don’t give up on pain or loneliness. All that made you become what you are today.  All that will bring you up one day to become better you. And now I thankful to you for not giving up and giving me chance to meet you.  Thank you for being strong. Thank you for not giving up. Thank you because you are here for me in my darkest nights, for believing in love and fighting for your dreams. Thank you for being me.

Ovde sam da ti kažem samo još jedno. Ne odustaj od sebe. Čak i kada pomisliš da je teško, da je uzaludno, seti se.. Seti se menjanja boja tvojih očiju pod određenom svetlošću, seti se kako te raduje sunčani dan, kako ti srce zaigra kada padne prvi sneg. Ne odustaj od toga da kitiš jelku kada dođe decembar. Nemoj da prestaneš da voliš april. Skupljaj bele rade, i neka ti omiljeno cveće i dalje budu ruže. Uživaj u božićnim sijalicama svuda po sobi i toplom čaju u ruci. Neka ti ruke budi hladne, ali neka ti srce odiše toplinom. Ne odustaj od tvojih najdražih slika na zidu tvoje sobe, knjiga koja si pročitala, dugih vožnja spuštenih prozora i ne odustaj od zvezda koje posmatraš noću, od svake nesanice i smotanog plesa kada ti je dosadno. Ne odustaj, mila moja, od svake suze koja je pala, ne odustaj ni od bola ni samoće. Sve te je to dovelo da budeš danas ovakva kakva jesi. Sve ćete to jednoga dana odvesti do neke bolje tebe. A ja se sada zahvaljujem tebi što nisi odustala i što si mi pružila tu šansu da te upoznam. Hvala ti što si bila jaka. Hvala ti što nisi nikada odustala. Hvala ti što postojiš za mene u mojim tamnim noćima, što veruješ u ljubav i što se boriš za svoje snove. Hvala ti što si ja.

To you, who deserves all love of the world because I know you gave all love you had. To you, who deserves to make your dreams come true and reaching stars far away. To you, who dreams a lot, and yet ask so little from life. To you, who still blows the soap bubbles and wear the hairbands with the Mini Maus ears. To you, who dreams of being strong, powerful, capable, but not a princess. To you who laughs when you feel like crying, who reacts fast, who loves the most, who is honest and in love with the world around herself. To you, who sleep all day, cry all night, walk all morning.  To you who love the sound of waves, but it’s scared of the sea. To you who love night, and yet afraid of dark. To you who Sun feels good, but love collecting snowflakes with tong.  To you, who don’t give up when it gets hard. To you, who is selfish and don’t give what’s yours and you who gives everything you have to persons you love the most, to you who deserves so much and yet you ask for so little… To you I wish the happiest birthday ever…

Tebi, koja zaslužuješ svu ljubav sveta jer ja znam da si dala svu ljubav koju si imala. Tebi, koja zaslužuješ da ostvariš svoje snove i neke daleke zvezde. Tebi, koja sanjaš puno, a  tražiš tako malo od života. Tebi koja i dalje duvaš balone od sapunice i nosiš rajfove sa ušima Mini Maus. Tebi koja veruješ u zvezde padalice i koja veruješ da u svakom čoveku postoji nešto dobro. Tebi, koja sanjaš da budeš jaka, snažna, sposobna, a ne princeza. Tebi koja se smeje i kada bi plakala, koja brzo odreaguje, koja voli najviše, koja je iskrena i zaljubljena u svet oko sebe. Tebi, koja prespavaš ceo dan, preplačeš celu noć, šetaš celo jutro. Tebi koja voliš zvuk talasa, ali se plašiš mora. Tebi koja obožavaš noć, ali se bojiš mraka. Tebi kojoj najviše prija sunce, ali voli da skuplja pahulje snega jezikom. Tebi, koja ne odustaješ onda kada postane teško. Tebi, koja si sebična i ne daš ono što je tvoje i tebi koja osobama koje voliš daješ sve, tebi koja si zaslužila tako mnogo, a tražiš tako malo.. Tebi želim najsrećniji rođendan do sada..

Don’t forget, they can cut all of your flowers, but they can never stop spring.
Ne zaboravi, mogu da ti poseku svo cveće, ali nikada neće moći da zaustave proleće.

To you, who was and orchid right were that’s rarity. If you happened somewhere where it full of orchids, you would for sure be some other flower, to you, with love..

Tebi, koja si bila orhideja baš tamo gde je to retkost. Da si se zadesila negde gde sve vrvi od orhideja, sigurno bi bila neki drugi cvetić, tebi, s ljubavlju…

cropped-dc-hcniw.jpg


First of all, I want to thank everyone who read this entire text, thanks a lot, it means a lot to me. This is one intimate text which I dedicated me like a birthday gift. So please don’t write bad comments and something like that, because this post, like it’s dedicated to me, it could also be dedicated to any of you. Thanks for being here and for making our family together. I am so proud on all of you! This is the most intimate post and text I have written so far and I hope you will like at least a little. Depends on person, but I think everyone will find something to motivate them, maybe it will make them happy, which will give him a little hope of life. I have been working on this post for long time, post itself is long and hard for translation and everything and I want to say thank you the person who helped me and who is always here for me: I love you!

Pre svega, želim da se zahvalim svima koji ste pročitali ceo ovaj tekst, hvala vam puno, neizmerno mi znači. Ovo je jedan intiman tekst kojeg sam posvetila samoj sebi kao rođendanski poklon. Zato vas molim  da ne pišete ružne komentare i slično, jer ovaj post, kao što je namenjen meni, može biti namenjen i svakome od vas. Hvala vam što ste ovde u tolikom broju i što činimo ovu našu porodicu zajedno. Tako sam ponosna na sve vas! Ovo je najitimniji post i tekst koji sam do sada napisala i nadam se da će vam se dopasti barem malo. Kako za koga, ali mislim da će svako naći nešto što će ga motivisati, možda usrećiti, što će mu vratiti barem malo nade u život. Dugo sam radila na ovom postu, sam post je dug i težak i za prevod i za sve i ovim se putem zahvaljujem osobi koja mi je pomogla i koja je uvek za mene tu: Volim te!

I love all of you and thank you for the unstoppable support you give me every day. You are one of my greatest gifts! I love all of you and happy birthday to all of the people that were born on the same day as I am, 25th of December!  I wish you marry Christmas to all people that are celebrating it today! I love you all and enjoy in this holidays and days that are ahead of us. This is the most beautiful time of the year. THANK YOU! 

A volim i sve vas i hvala vam na neizmernoj podršci koju mi pružate svakoga dana. Vi ste mi jedan od najboljih poklona! Volim vas sve i srećan rođendan svim osobama koje ste rođene na dan kada i ja, 25. Decembra! Želim i najsrećniji Božić svima koji danas slave! Volim vas sve u uživajte u ovim divnim praznicima i danima koji su pred nama. Ovo je najlepši period godine. HVALA!
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

38 thoughts on “To you, with love.. | mteodoraa

 1. eleucht says:

  Merrry Christmas birthday girl and Happy Birthday Christmas girl. 🙂 Thank you for sharing these thoughts with us. May all happen what you wish for yourself. Have a great and wonderful time, Eberhard

  Liked by 1 person

 2. Qaasid says:

  Very well written.
  Come and write with us.
  Share your thoughts on Ascerblog.com, and we will make them reach people all across the globe.
  Quotes; Poems; Stories;
  Whatever you wish to write.
  Register on Ascerblog.com start writing.
  Get a chance to be showcased on our website by being the Author of The Month.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s