Don’t go for happiness, you won’t get it | mteodoraa

Happiness is a broad term and represents a series of different thoughts. People are different, look forward to different things, even to those wrong. For the years that I have, and for as long as I lived, I realized what happiness means to me. Happiness is love, peace, happiness is home, family. Happiness is all that can’t be touched by the hands, it only can be touched by the heart.

Sreća je širok pojam I predstavlja niz drugačijih razmišljanja. Ljudi su različiti, raduju se različitim stvarima, čak i onim pogrešnim. Za svoje godine koje imam i za onoliko koliko sam života proživela, spoznala sam šta za mene znači sreća. Sreća je ljubav, mir, sreća je dom, porodica. Sreća je sve ono što se ne može rukama opipati, već se dodiruje srcem.

People  all their lives seek for some sublime, unreal, and above all, irrelevant goals. Years pass by, and people complain about lost things, unrealized dreams, broken love. All this leads to the knowledge that people are not happy. We seek too much for happiness not knowing that we already possess the small things that make us everyday life. We have all felt real happiness, at least once in a lifetime, I’m sure of that. Maybe it was the first spoken word, the first ride on the bike, the first holiday, the first friendship, the first love, the first tears of joy, the first child’s smile. It doesn’t matter what it was, at that moment, it made us happy.

Ljudi celog života tragaju za nekim uzvišenim, nestvarnim, i pre svega, nebitnim ciljevima. Godine prolaze, a ljudi žale za izgubljenim stvarima, neostvarenim snovima, propalim ljubavima. Sve to vodi do saznanja da ljudi nisu srećni. Previše tragamo za srećom ne znajući da je već posedujemo u sitnicama koje nam čine svakodnevnicu. Osetili smo svi pravu sreću, barem jednom u životu, sigurna sam u to. Možda je to bila prva izgovorena reč, prva vožnja bicikle, prvo letovanje, prvo prijateljstvo, prva ljubav, prva suza radosnica, prvi dečiji osmeh. Nije ni važno šta je, u tom trenutku, učinilo nas je srećnim..

We recognize real happiness when our heart laughs, not just our face. We’ll find real happiness when we stop for a moment and check if we may be happy all the time. Happiness is peace, tranquility in the soul. Money and all the wealth of the world won’t mean to us anything if we don’t sleep in peace at night, if we don’t want to wake up for the morning. Happiness is love, sincere and gentle. Deep in everyone, there is a person who wants to take off his masks, spread his wings and be happy.

Pravu sreću prepoznajemo po tome što nam se srce smeje, ne samo lice. Pravi sreću pronaći ćemo onda kada budemo zastali na trenutak i proverili da li smo možda sve vreme bili srećni. Sreća je mir, spokoj u duši. Novac i svo bogatstvo sveta nam neće vredeti ništa ako noću ne zaspimo spokojni, ako nemamo zbog koga jutrom da se budimo. Sreća je ljubav, iskrena i nežna. Duboko u svima nama postoji osoba koja želi da skine maske, raširi krila i bude srećna.

People are shunning people on the road to happiness. Happiness is also the courage, strong enough to resist the world, enough to fight for its joy. We are all looking for happiness, we all want to have a beautiful and peaceful life, but people are full of prejudices. Happiness doesn’t judge, happiness is on her own.

Ljudi sputavaju ljude na putu ka sreći. Sreća je i hrabrost, dovoljno snažna da se odupre svetu, dovoljno da se izbori za svoju radost. Tragamo svi za srećom, želimo svi da imamo lep i miran život, ali ljudi su puni predrasuda. Sreći se ne sudi, sreća je sama na svom.

 You can’t rejoice at anything, if you don’t like it subconsciously. Basically, why all this? Life is short, the days never come back. We came to the world without a concept of life and we were happy. You know yourself, you were children, didn’t make material things to you happy people. There was something in the sunny day, the first snow, in the warmth of the home. Stop pushing for someone else’s door, turn around behind you. The gate of happiness is always open to all of us.

Ne možete da se radujete nečemu, a da to podsvesno ne volite. U suštini, čemu sve to? Život je kratak, dani se nikada ne vraćaju. Došli smo na svet bez pojma o životu i bili smo srećni. Znate i sami, bili ste deca, nisu vas materijalne stvari činile srećnim ljudima. Bilo je nečega i u sunčanom danu, prvom snegu, u toplini doma. Prestanite da gurate na neka tuđa vrata, okrenite se iza sebe. Vrata sreće su svima nama uvek otvorena.

At one point in my life, I stopped  searching for happiness. I lived day after day, without the feeling that it might be the last day today, that tomorrow it will never come. When I been asked if I would regret, then I did n’t know the answer, but now I’m absolutely sure that I would not regret it. I breathe with my lungs and I go through life with a smile.

U jednom trenutku svog života i ja sam stala i prestala da tragam za srećom. Živela sam dan za danom, bez osećaja da će možda danas biti poslednji, da sutra nikada neće svanuti. Na pitanje da li bih se kajala, tada odgovor nisam znala, ali sada sam apsolutno sigurna u to da ne bih zažalila. Dišem punim plućima i idem kroz život nasmejana.

We are people, nothing is stronger than ourselves. If you like to sing, sing, although you do not have material benefits from it. But that makes you happy, and that’s the biggest reason. If you like to read, read as much as you like, happiness is in trifles. Little things are what make our lives.


Ljudi smo, ništa nije jače od nas samih. Ako volite da pevate, pevajte, iako nemate materijalne koristi od toga. Ali to vas čini srećnim i to je najveći razlog. Ako volite da čitate, čitajte koliko god da želite, sreća je u sitnicama. Sitnice su ono što čini naš život.


We don’t notice anything while we own it, but we immediately notice when it gets us out of hand. It’s the same with happiness. No one knows what he has, nobody knows that he is happy, until he loses it.


Mi ne primećujemo nešto dok posedujemo to, ali odmah primetimo kada nam to ispari iz ruku. Isto je i sa srećom. Niko ne zna šta ima, niko ne zna da je srećan, sve dok to ne izgubi.


Each of us deserves to have a happy ending. We rob each other what is not ours, leaving everything we have behind us. Don’t go for luck, you will not get it, let it go, it will come to you alone.

Svako od nas zaslužuje da ima svoj srećan kraj. Jedni drugima otimamo ono što nije naše, ostavljajući sve što imamo iza sebe. Ne jurite za srećom, nećete je stići, pustite je, sama će doći.


It’s all up to us to just open our hearts and stop looking for happiness because we may already have it, because we are certainly already happy.

Na svima nama je da samo otvorimo srce i prestanemo da tražimo sreću jer je možda već imamo, jer smo sigurno već srećni.

cropped-dc-hcniw.jpg


Find me on instagram here.
Contact me via email: mteodoraa25@gmail.com
Find my last post here.
Find my the most read post here.
I love you all! ❤

Advertisements

34 thoughts on “Don’t go for happiness, you won’t get it | mteodoraa

 1. chimdelu2 says:

  Happiness mean s what you make out of yourself, its a choice you make no matter the situation or the circumstances.you must allow happiness to define you to people around you.what comes from the inside of you matters alot😍

  Liked by 2 people

 2. dronstadblog says:

  Tvoje objave me nekako razvese iako nisam nešto vičan tim motivacionim porukama. Sve u svemu, mislim da mi je tvoj stil nekako simpatičan na momente pa tako tražim emociju po tekstu. 😀 samo ti piši Teodora. 😀

  Liked by 1 person

 3. Invisibly Me says:

  You are so spot on with this – Little things make our lives, we need to open our hearts & appreciate what’s already here in front of us and the things that make us happy from within. Searching for the ever elusive notion of happiness is a fruitless exercise, but it’s quite hard to give it up and look inside where it counts. Great post! x

  Liked by 1 person

 4. Ward Clever says:

  Tea, once again you fill me up with your wisdom. I imagine people sitting at your feet listening to you speak your philosophies! Keep talking… I’ll keep soaking it up! 🙂

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s