Where is this world going? | Tea talk with mteodoraa

 

Hi everyone, here’s the new post. I want to start some kind of series on my blog that will contain some more personal posts and will deal with some of the topics of today. In such posts, I will share with you only my opinion on certain topics that occupy our lives today and I ask all of you to remain in my opinion and my view of the world. There will always be people who will agree with me in everything, some who will partially agree and, of course, that group of people who will have a different opinion than mine and that’s fine. We are here to remember that it is important to always listen to the other side through life, to look from other angles, but not to accept others’ opinions as our own, because we are all individually individual, in order to differentiate ourselves and that we could love ourselves just the way we are.

Zdravo  svima, evo i novog posta. Želim da započnem neku vrstu serijala na mom blogu koji će sadržati neke malo ličnije postove i baviće se nekim temama današnjice. U ovakvim postovima, ja ću sa vama deliti isključivo svoje mišljenje na određene teme koje danas okupiraju naš život i molim sve vas da ovo ostane na mom mišljenju i mom pogledu na svet. Uvek će postojati ljudi koji će se složiti sa mnom u svemu, neki koji će se delimično složiti i naravno, ona grupa ljudi koja će da ima drugačije mišljenje od mog i to je u redu. Ovde smo da bismo zapamtili da je važno da kroz život uvek saslušamo i tuđu stranu, da pogledamo i iz drugih uglova, ali da ne prihvatamo tuđe mišljenje kao svoje jer smo zato svi za sebe pojedinka, da bismo se razlikovali i da bismo se voleli baš takvi kakvi jesmo.

If you like this type of post, I will try to sit down more often and just ‘talk’ with you about everything. Also, you can always leave comments and your opinion below the post so I can read it and find out the way you are watching the world and maybe see if my view was wrong in something or otherwise. Today, with you, I will share my opinion about the world and the relationships between people. Is it perhaps because I have experienced some unpleasant situations or because I am at the crossroads of life, and so much is troubling me and standing over my head, it doesn’t matter. It’s important that I tell you a couple of words and maybe I can make someone happy today and that someone may feel better, safer because of me. Maybe I can understand one of you and maybe, some of you understand me too.

Ako vam se dopadne ovakva vrsta postova, ja ću se potruditi da češće sednem i samo da ‘pričam’ sa vama o svemu. Takođe, uvek možete da ostavite komentare i svoje mišljenje ispod posta kako bih i ja pročitala i saznala način na koji vi posmatrate svet i možda uvidim da li je moj pogled bio pogrešan u nečemu ili suprotno. Danas ću sa vama podeliti moje mišljenje o svetu i o samim odnosima ljudi prema ostalim ljudima. Da li je to možda jer sam doživela neke neprijatne situacije ili zato što se nalazim na raskrsnici života, pa me dosta toga muči i stoji nad glavom, nije ni važno. Važno je da vam kažem par reči i možda uspem da nekoga danas usrećim i da se neko možda oseća lepše, sigurnije zbog mene. Da možda nekoga od vas razumem i da možda, neko od vas, razume i mene.

First of all, it is very important to note that I am only 18 years old, as you may already know, and that I have not lived through much of my life so far, not counting that I am only a child still with his heroes, parents, family, and that I was simply not exposed to as many of the worlds as I may be soon. But again, on the other hand, many things have reflected on me and made me the person I am now. There are things that hurt me, those things that left me permanent scars, but again, I’ve learned some things from all of this and I have to thank them for everything, because now I probably would not be here, and I would not be so proud beacuse I’m here and because I’m writing this for you.

Pre svega, vrlo je važno da napomenem da ja imam samo 18 godina, kao što možda već i znate, i da ja nisam proživela mnogo od života do sada, ne računajući da sam opet samo dete koje je i dalje uz njegove heroje, roditelje, porodicu i da prosto nisam bila izložena toliko golgoti sveta kao što ću možda biti uskoro. Ali opet, sa druge strane, mnoge stvari su se i odrazile na mene i učinile me osobom kakva sam sada. Postoje stvari koje su me povredile, one stvari koje su na meni ostavile trajne ožiljke, a opet, sam iz svega toga naučila neke stvari i moram da im se zahvalim na svemu jer sada verovatno ne bih bila ovde, i ne bih bila ovako ponosna na sebe što sam ovde i što pišem ovo za vas.

I think that the years are really only a number and that a person can come from only 13,15,19 years and that he has much more life experience than a person who is older than they. Our life  doesn’t depend on the years that we have , it depends on the years that we lived through during this period of our lives. So don’t think that if someone is young, that he is also immature, because you will meet a person who has enough years to be mature and adult, and you will not find it in him. So watch more people’s actions, not their characteristics. It is, of course, just my opinion, but I am sure that people will agree with me because life is not the same for all of us, and each of us is reliving our story in the  way only known to us.

Smatram da su godine zaista samo broj i da može doći osoba sa  svega 13,15,19 godina i da poseduje mnogo više životnog iskustva od osobe koja je starija od nje. Ne zavisi naš život od godina koje imamo već od onih godina koje smo proživeli u tom periodu življenja. Zato nemojte da mislite da ako je neko mlad, da je i nezreo, jer ćete sresti u životu osobu koja ima dovoljno godina da bude zrela i odrasla osoba, a to nećete pronaći u njemu. Zato gledajte više postupke ljudi, a ne njihove karakteristike. To je naravno, opet samo moje mišljenje, međutim sigurna sam da će se ljudi složiti sa mnom jer život nije isti za sve nas i svako od nas proživljava svoju priču na samo nama poznat način.

For me, the world is a little different place than, perhaps, for a greater percentage of people around me aren’t, and I always try to keep my own way of life as long as possible. I wish that each one of us can see his actions and see which way he is walking, and without knowing that he is going on those roads. Why? Because I think that we all go together in an extremely wrong direction. I will now give you a banal example, metaphorically illustrated, to  explain what I want to say to you.

Za mene je svet malo drugačije mesto nego, možda, za veći procenat ljudi oko mene i ja se uvek trudim da taj svoj način življenja zadržim u sebi što je duže moguće. Volela bih da svako od nas može da se vidi i da vidi svoje postupke i da vidi kojim putem korača, a i ne znajući da ide tim putevima. Zašto? Zato što smatram da mi, svi zajedno, idemo u izuzetno pogrešnom smeru. Ja ću vam sada dati jedan banalni primer,  metaforički prikazan, kako bih vam najbolje objasnila ono što želim da vam kažem.

Imagine that you are driving a car from one city to another by some roadway, fine, arranged, through which is the heaven to drive. However, before reaching the city you are going to, you have to get out of that way and go to another city to pick up a person and return to the right path and continue driving towards the destination. However, what is happening? You drive for the first time and ask your friend, for example, when is the exit to her city. She tells you that after 45 minutes you will notice a turn to exit the road and that’s it. You, of course, listen to her advice and her help and go on the road. But there is a huge problem here. You drive for about 20 minutes at your speed and you see the sign for the exit for exactly this city that you need, but you do not notice it because you are in your head that you have to drive 45 minutes to the exit, and you only drive for 20 minutes. And logically, not thinking about driving more quickly than the person was driving, follow its guidelines blindly and continue your journey, and despite the warning sign you did not pay attention to, of course. However, after 45 minutes you leave the road, you are sure to go in the right direction. But you found yourself on a hill, no one else, somewhere where you should not have been and what should you do now? The problem arose when you did not even think of entering your own way to adjust yourself to yourself, but you just drove and drove just like that person did before you, not thinking that this was correct, but exclusively for her. You ended up on the wrong path, and now, from that point, after your wandering, it’s hard to get back to the real. You lost your time, you lost fuel, you lost your will and you feel your way is over.

Zamislite da se krećete autom iz jednog grada u drugi nekim auto putem, finim, sređenim, putem na kojem je milina voziti. Međutim, pre nego što stignete do grada u koji ste se uputili, morate da izađete sa tog puta i odete u drugi grad da pokupite neku osoba i da se vratite na pravi put i nastavite vožnju ka cilju. Međutim, šta se dešava. Vi prvi put vozite tim putem i pitate tu svoju drugaricu, na primer, kada je izlaz za njen grad. Ona vam kaže da ćete nakon 45 minuta vožnje primetiti skretanje za izlaz sa puta i da je to to. Vi, naravno, poslušate njen savet i njenu pomoć i krenete na put. Ali tu nastaje ogromni problem. Vi vozite nekih 20 minuta svojom brzinom i vidite znak za izlaz za upravo taj grad što vama treba, ali vi ga ne primetite jer vama u glavi stoji da treba da se vozite 45 minuta do izlaza, a vi se vozite samo 20 minuta. I logično, ne razmišljajući o tome da vozite možda brže nego što je ta osoba vozila, slepo pratite njene smernice i nastavljate svoje putovanje i pored znaka upozorenja na koga, naravno, niste obratili pažnju. Međutim, nakon 45 minuta vi izađete sa puta, sigurni da idete u pravom smeru. Ali, našli ste se na nekom brdu, bez igde ikoga, negde tamo gde niste trebali da budete i šta sada treba učiniti? Problem je nastao u onom trenutku kada ti nisi ni pomislio da uneseš neki svoj način, da stvar prilagodiš sebi, nego si ti prosto vozio i vozio kao što ja ta osoba odradila pre tebe i ne razmišljajući da je taj način bio ispravan, ali isključivo za nju. Završio si na pogrešnom putu i sada je sa tog puta, nakon svog lutanja, teško da se vratiš na pravi. Izgubio si vreme, izgubio si gorivo, izgubio si volju i osećaš da je tu tvoj put završen.

However, although this is only metaphorically shown, it is very important that we realize that when we walk through life, we always listen to someone’s opinion, someone’s relationships to life, you follow some of the guidelines that people have set you up. Because it’s been said to you, no matter what you want, you will continue to follow the path that other people have set. They have not set you that way, because it will be good for you here, because you will be happy here, but to feed their ego and because it will be nice to them  to see you as successful as you are walking on a road that you don’t want to be. And one day, it will happen that you ‘turn away’ from your path, and you do not realize that you were already on the wrong path. You turned your way out of your birth that was your gift so that you could choose and make decisions, and you ended up in some way by going to the goals of those who are not you and who will never be you. And when you finally reached your destination, you realized that it was not that and it never should have been that.

Međutim, iako je ovo samo metaforički prikazano, vrlo je važno da shvatimo da mi, kada koračamo kroz život, uvek slušamo nečije mišljenje, nečije odnose prema životu, koračaš po nekim smernica koje su ti postavili ljudi. Jer tako ti je rečeno, bez obzira na to šta ti želiš, ti ćeš i dalje ići putem koji su ti drugi ljudi odredili. Nisu ti oni odredili taj put jer će tebi tu biti dobro, jer ćeš ti tu biti srećan, već da bi nahranili svoj ego i da njima bude lepo dok tebe gledaju tako uspešnog kako koračaš putem na kojem ne želiš da budeš. I desiće se, jednog dana će se desiti da ‘skreneš’ sa svog puta, a ne shvataš da si ti već bio na pogrešnom putu. Ti si skrenuo sa svog puta koji ti je bio podaran rođenjem kako bi sam mogao da biraš i donosiš odluke, i završio si  na nekom putu koračajući ka ciljevima osoba koje nisu ti i koje nikada neće biti ti. I kada si konačno stigao do svog cilja, ti si shvatio da to nije to i da to nikada nije trebalo da bude to.

And it doesn’t matter who is to blame because you no longer have fuel – you don’t have the strength to go back and correct mistakes, you don’t have more time because life is passing and you do not have more will. Why? Because we are people who grow up in a world where people today, if you do not do something that is in their expectations, then that’s certainly not good. We live in a world where you can not drink wine if you are alone, you can’t sit on the bench and read a book because it will think you’re crazy, you can’t laugh in front of the building, because people will shoot at you with  potatoes, you can’t ride in the car all night, because, for God’s sake, you have to go to work in the morning. All in all, you can’t enjoy life because you will violate the norms of life. To fence again, all I’ve said is fine if it’s within normal limits. I have experience when some people are singing and screaming all night in front of the building and it is not, of course, durable. But I think you can endure two minutes of genuine laughter, because if you hear someone laugh, smile, there are still happy people.

I nije važno ko je kriv, jer ti više nemaš goriva – nemaš snage da se vratiš nazad i da ispraviš greške, nemaš više vremena jer život prolazi i nemaš više volje. Zašto? Zato što smo mi ljudi koji danas odrastamo u takvom svetu gde ljudi, ako ne radiš nešto što je po njihovim očekivanjima, onda to zasigurno nije dobro. Živimo u takvom svetu gde ne smeš da piješ vino ako si sam, ne smeš da sediš na klupi i čitaš knjigu jer će misliti da si lud, ne smeš da se smeješ ispred zgrade, jer će te gađati krompirima, ne smeš da se voziš kolima cele noći jer, zaboga, moraš da ideš na posao ujutru. Sve u svemu, ne možeš da uživaš u životu jer ćeš kršiti norme života. Da se opet ogradim, sve ovo što sam navela je u redu ako je u normalnim granicama. Imam iskustva kada neko cele noći ispred zgrade peva i viče na sav glas i to nije, naravno, izdržljivo. Ali mislim da možete da izdržite dva minuta iskrenog smeha jer ako čujete da se neko smeje, nasmejte se i vi, još uvek postoje srećni ljudi.

We are used to destroying everything that is beautiful. A simple example, I will give birth to a child in about ten years, and I will, throughout his life, direct him to a path that I think is good for him, wouldn’t I? But I will deprive him of freedom, the freedom to love, to make decisions, to choose himself, to be a man. Sometimes it’s better to let people get their own brick because they will only then introduce their mistakes and be able to correct them. If you come and gently lay your hand on the shoulder of a person who is wrong and tell him that you will be for him to find their way again, no matter what you were right, and he didn’t listen, that person will learn one very important thing. He will repent and redeem himself for his mistakes, but not as the greatest sinner, but as a person who followed his heart and maybe a little lost his way. Because if you put pressure on that person, she will never admit that she has made a mistake and that she is not happy and will only end up on an even worse road. Be supportive of people, don’t take them luck.

Mi smo navikli da uništimo sve ono što je lepo. Prost primer, ja ću za nekih desetak godina roditi dete i ja ću kroz ceo njegov život da ga usmeravam na put koji ja smatram da je dobar za njega, zar ne? Ali oduzeću mu slobodu, slobodu da voli, da sam donosi odluke, da sam  bira, da bude čovek. Ponekad je bolje da pustimo ljude da se sami opeku jer će tada jedino uvedeti svoje greške i moći da ih isprve. Ako dođete i nežno položite ruku na rame osobe koja je pogrešila i kažete mu da ćete biti za njega da opet nađe put, bez obzira što ste bili u pravu, a to on nije slušao, ta će osoba da nauči jednu vrlo važnu stvar. Pokajaće se i iskupiće se za svoje greške, ali ne kao najveći grešnik, nego kao osoba koja je pratila svoje srce i možda malo zalutala. Jer ako vršite pritisak na tu osobu, ona vam nikada neće ni priznati da je pogrešila i da nije srećna i samo će da završi na još gorem putu. Budite potpora ljudima, ne oduzimajte im sreću.

Because of personal failure, we are destroying happiness to the rest of the world. Such people, who turned away from their path, always drag someone else behind and then on that train that leads to the break-in, all of us suddenly find ourselves in. There are terrible people in the world that we should be guarding, but having 1 of 100 does not mean that the others are 99 are bad ones. We need to understand that at one point, we grow up. And then no one can determine what is good for me, and what doesn’t. Because I, a grown man, know how I feel and how I want to live my life. People are unhappy precisely because they are trained to live by some codes, rules, learned that love must hurt, that children with poor grades at school are not good people. We are accustomed to for every mistake we receive a ban, deprivation of liberty, disrespect. Of course, some measures must exist, but the world is heading in the wrong direction, and people today don’t understand each other. People are accustomed to being unkind to sellers in stores, so they will not even try to be kind. The same goes for those sellers who came to people who were unkind, so now every man is for them like that. It does not matter if I may come  with all the smiling, and with utmost respect to you, you will again look at me with horror for some of the scars you carry in you. It does not matter what happened something terrible in my life, so I could not learn for that test. Does that mean I’m less valuable? Does that mean that I am not a man because I live a life and I feel it? No, it just means that people do not understand each other and the world would be a very nice place if we just tried to listen to each other, at least a bit.

Mi zbog ličnog neuspeha uništavamo sreću ostatku sveta. Takvi ljudi, koji su skrenuli sa svog puta, uvek za sobom vuku još nekoga i onda na tom vozu koji vodi u provaliju, odjednom se nađemo svi. Postoje užasni ljudi na svetu kojih treba da se čuvamo, ali to što postoji  1 od 100, ne znači da su i onih ostalih 99 loših. Moramo da shvatimo da u jednom trenutku, odrastemo. I tada ne može niko da određuje šta je dobro za mene, a šta ne. Jer ja, odrastao čovek, znam šta osećam i na koji način želim da živim baš svoj život. Ljudi su nezadovoljni upravo zbog toga, jer su naučeni da žive po nekim kodovima, pravilima, naučeni su da ljubav mora da boli, da deca koja imaju slabe ocene u školi, nisu dobri ljudi. Navikli smo da za svaku grešku mi dobijemo zabranu, oduzimanje slobode, nepoštovanje. Naravno, neke mere moraju da postoje, ali svet ide u pogrešnom smeru i danas ljudi ne razumeju jedni druge. Ljudi su navikli da će prodavci u prodavnicama biti neljubazni prema njima, pa neće ni da pokušaju da budu ljubazni. Isto to važi i za te prodavce kojima su došli ljudi koji su bili neljubazni, pa je sada svaki čovek za njih kao taj. Nema veze što ću ja možda doći sva nasmejana i sa najvećim poštovanjem ti se obratiti, ti ćeš me opet mrgudno pogledati zbog nekih ožiljaka koje nosiš u sebi. Nema veze što se nešto možda strašno desilo u mom životu, pa nisam mogla da naučim za taj test. Da li to znači da sam manje vredna? Da li to znači da ja nisam čovek jer živim život i osećam? Ne, to samo znači da ljudi ne razumeju jedni druge i svet bi bio mnogo lepo mesto ako bi samo pokušali da saslušamo jedni druge, makar malo.

It is not that this post didn’t stroll from the topic on the topic, but the point is the same: we are moving on the wrong paths that lead into the darkness, all because we closed our eyes and heart in front of others’ feelings and we do not understand what we need to understand, and more less what we might need to understand for a happier life. Life is a fight, but not a bloody war. Maybe we should just rest a bit and realize that we should not live in fear of another’s opinion. Because when we live in fear, we become fear, pain and trembling. Be supportive of people at those moments of life when we grow up and we are ready to spread our wings. Thanks to everyone who thinks they know what’s best for me, but I have my own wings that I can only manage. Be behind me, be careful not to fall, give me support when I roll and congratulate me if I don’t fall. But do not make me shut up my wings and fly to the ends where you see my happiness. Each of us has eyes, we have a soul, and we can see our happiness, somewhere, there, far away. And maybe just here. So, let people be birds, free and summer, and fly away. Because if you give them freedom, they will return because they will have something to return in. No one will return from prison to prison again, so be free.

Nije da ovaj post nije šetao sa teme na temu, ali poenta je ista: krećemo se na pogrešnim stazama koje vode u tamu, sve samo zato što smo zatvorili oči i srce pred tuđim osećanjima i ne razumemo ni ono što moramo da razumemo, a još manje ono što bi možda trebalo da razumemo radi srećnijeg života. Život jeste borba, ali nije krvavi rat. Možda bi trebalo samo malo da odmorimo i da  shvatimo da ne treba da živimo u strahu od tuđeg mišljenja. Jer kada živimo u strahu, mi postajemo strah, bol i trepet. Budite ljudima podrška u onim trenucima života kada stasamo i spremni smo da raširimo krila. Hvala svima koji misle da znaju šta je najbolje za mene, ali ja imam svoja krila kojima ja samo mogu da upravljam. Budi iza mene, pazi da ne padnem, pruži mi podršku kada posrnem i čestitaj mi ako uspem. Ali nemoj da me teraš da zatvaram svoja krila i letim u krajeve gde ti ‘vidiš’ moju sreću. Svako od nas ima oči, ima dušu, i može sam da vidi svoju sreću, negde, tamo, daleko. A možda baš i ovde. Zato, pustite ljude da budu ptica, slobodni i poletni i da odlete. Jer ako im date slobodu, vratiće se jer će imati čemu da se vrate. Niko se neće iz zatvora vratiti sa slobode opet u zatvor, zato budite sloboda.

Every person carries something good in himself and something that can be used as something that will represent it in the best light. Therefore, no one has the right to deprive you of the right to be the one who you are. We are born free, and this freedom can be taken away only by our mistake. I think that there is justice in the world and I want to be part of bringing it tomorrow, and therefore I consider people to be respected as people who have a heart, have feelings, tears, pain, dreams and wings. Not everyone is capable of anything you may want him to be, but the rose will never fulfill his desire as a dandelion, and the dandelion will never be as graceful as rose. Both of them are needed and both make life and place in this world.

Svaka osoba nosi u sebi nešto što je dobro i nešto što može da se iskoristi kao nešto što će da je predstavlja u najboljem svetlu. Zato niko nema prava da vam oduzima pravo da budete ono ko jeste. Mi smo rođeni slobodni, i ta se sloboda može oduzeti samo našom greškom. Smatram da na svetu postoji pravde i ja želim da sutra budem deo donošenja iste i zato smatram da ljudi treba da se poštuju kao ljudi koji imaju srce, imaju osećanja, suze, bol, imaju snove i krila. Nije svako sposoban za sve što možda vi želite da on bude, ali ruža nikada neće ispunjavati želje kao maslačak, a maslačak nikada neće biti tako graciozan kao ruža. A oba su nam potrebna i oba čine život i mesto na ovom svetu.

Less judge each other and don’t allow yourself to be poisoned by this poison, which is becoming more and more like darkness in our hearts. Let’s just take some fuel so we can get back to the right path, because this does not lead anywhere, except to the very edge of life. Life is short and it represents a field you never see the end, but you always know where you’re headed from. Will you be waiting for thorns, grass, mud, flower petals, you do not know it, so it is very important to live your life the best you know no matter who and what the story is. But you also know that you have made a mistake, and that you repent and return to the right path. Demand to be free people and live in peace with yourself.

Manje osuđujte jedni druge i ne dozvolite da budete zatrovani tim otrovom što se sve više širi kao tama u naša srca. Hajde da malo dosipamo goriva kako bismo mogli da se vratimo na pravi put, jer ovo ne vodi nigde, osim do samog ruba života. Život je kratak i on predstavlja polje kojem nikada ne vidite kraj, ali uvek znate odakle ste krenuli. Da li će vas čekati trnje, trava, blato, latice cveća, to ne znate, zato je vrlo važno da živite život najbolje što umete bez obzira na to ko i šta priča. Ali i da znate da ste pogrešili i da se pokajete i vratite na pravi put. Zahtevajte da budete slobodni ljudi i da živite u spokoju sami sa sobom.

So let’s build that kind of humanity that adorns us, not to squeeze more, to rise to the sky ..

  and nothing less.❤

 Zato hajde da izgradimo tu neku ljudskost koja nas krasi, da ne tonemo više, da se uzdignemo do neba..

 i ništa manje.

cropped-dc-hcniw.jpg


Find me on instagram.
Find my last post here.
Find my the most read post here.
Contact me via email: mteodoraa25@gmail.com
I love you all! ❤

22 thoughts on “Where is this world going? | Tea talk with mteodoraa

 1. turning20web says:

  Yes!! Life has set up it’s norm and when we try to be different most of the folks will lower our self esteem.
  In my case, I will be graduating this year. And as a multipassionate I consider lots of career options in coming days. But the people around me are so into the ‘one goal’ thing that they don’t believe in me more. They keep on telling how the fellow members daughter is working on just one dream. But what about me… Who have lots of dreams and can’t be in just one field for lifetime.
  We shall be unstoppable..
  If we want to laugh in front of the building, we should.. It’s our life!! Our choice!!
  Loved the post. I could relate.
  We shall see to our fuel tank.. And get our life back on track.. And fill in the tank.. To recover and conquer the world…
  Sending positive vibes 🌸

  Liked by 1 person

 2. vishalbheeroo says:

  It’s such an inspiring post on believing in our journey and I have observed it in people dictated by their own fear thrust on people who take the toughest road for self-growth. It’s our lives and we need to replenish our glass, go ahead, make mistakes, on adventure free to grow. Fail if you may in life. Age is no guarantee of maturity and I can say you are the most mature through your quest for freedom and openness of the mind. We should not let people take away our fuel, read petrol and like they say, many among us are dead by the time they reach 25 or 30 but are cremated the time the body phases out. We shouldn’t let it happen and refuse to be dictated by society’s choices made for us. Be individualistic and selfish.

  Liked by 1 person

 3. https://www.orfium.com/profile/janetjdavisonline/ says:

  Thank you for all your work on this site. Gloria enjoys carrying out investigation and it’s really easy to understand why. All of us hear all about the lively mode you convey vital things through this website and cause response from others about this point then our own child is without a doubt learning a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one carrying out a powerful job.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s