Don’t give up on what you want | mteodoraa

 

 

Everything you do in life, do it because it will make you happy. Don’t forget, the universe loves brave hearts, so let the happiness follow you through the way you walk and don’t give up when you get tired, but when you’re done.

 

Sve što radiš u životu, radi jer će te to učini srećnim. I ne zaboravi, univerzum voli hrabra srca, zato neka te sreća prati putem kojim koračaš i ne odustaj kada se umoriš, već onda kada završiš.

 

Hey, you who read this, I want to say something to you. Don’t give up on your dreams! Don’t ever give up, no matter how hard it can be, but the rain will pass and the better time will come, so don’t. Don’t raise your hand off yourself. To you, who are you in your own way, and to myself too, I want to say something …

 

Hej ti, ti koji čitaš ovo, tebi želim da kažem nešto. Nemoj da odustaješ od svojih snova! Nemoj nikada da odustaneš, ma koliko ti bilo teško da poveruješ, ali kiša će proći i bolje vreme će doći, zato nemoj. Ne diži ruke od sebe. Tebi, koji si ti na svoj način, i sebi takođe, želim da kažem nešto…

 

You are worthy it. You are valuable to dreaming great dreams whose size will scare you and you are worthy to believe that you will achieve them. You know why? Because you’re alive, because you’re healthy and because you have yourself. What else do you need to be happy? You have to learn that you can’t raise your hands lightly from something you want to accomplish in your life. You can’t give up on what makes you happy.

 

Vredan si. Vredan si da sanjaš velike snove čija će veličina da te uplaši i vredan si da veruješ da ćeš da ih ostvariš. Znaš zašto? Zato što si živ, zato što si zdrav i zato što imaš sebe. Šta ti je još potrebno da bi bio srećan? Ti moraš da naučiš da ne smeš da digneš ruke olako od nečega što želiš da ostvariš čitavog života. Ne smeš da odustaneš od onoga što bi te učinilo srećnim.

 

Years pass by, you change, you mature, you lose your will, you realize how much life is bitter and how bad this place is for you, the sunny soul, to live. For years you realize that you can’t watch life through pink glasses, and you can’t wait for better tomorrow. As you grow, you still realize that the little person who dreamed great dreams will only end up like this – someone from your past who dreamed and wanted, but someone who is no longer you. And in the end, only emptiness and darkness will remain. And pain. There will only be a memory of everything you could do to make yourself just strong enough and there will only be one dream that will accompany you while you are alive. And you will remain, eternally dissatisfied with who you are and you start to hate the world and people around you that you are not what you wanted to be. But it’s just the beginning of an agony with no end … it’s just the beginning of the end of everything.

 

Godine prolaze, ti se menjaš, sazrevaš, gubiš volju, shvataš koliko je život gorak i koliko je ovo loše mesto da ti, osunčana dušo, živiš. Godinama shvatiš da na život ne možeš da posmatraš kroz ružičaste naočare i ne možeš večno da čekaš bolje sutra. Kako rasteš, ipak shvatiš da ona mala osoba koja je sanjala velike snove, ostaće na kraju samo to – neko iz tvoje prošlosti ko je sanjao i želeo, ali neko ko više nije ti. I ostaće na kraju svega samo praznina i tama. I bol. Ostaće samo sećanje na sve ono što si mogao da uradiš da si samo bio dovoljno jak i ostaće samo jedan san koji će da te prati sve dok si živ. I ostaćeš ti, večno nezadovoljan onim ko si i počećeš da mrziš svet i ljude oko sebe što nisi ono što si želeo da budeš. Ali to je samo početak agonije kojoj nema kraja.. to je samo početak kraja svega.

 

As the years go, you will go with them. You will no longer be happy with the sun, you will no longer celebrate birthdays, things that you did out of love, now it will be just a habit, one more obligation and nothing else. At weekends you won’t stretch out in bed and catch the first signs of spring, because why? Spring is spring and there will be many more. Yes, for some other people it will be, but are you sure that you will see another sunrise? Can you surely claim that you will be exactly the person who will be waiting for another spring? Not. Why then do you go through life as if you are an eternal creature, as if the wind and the rain can’t do anything? Why do you go through life hoping that something will fall to you from the sky, and that the pain that you now feel will just stop? It won’t. You will have to fight for the things you want. And you’ll have to be brave. And you will never bother to give up.

 

Kako godine idu, ići ćeš i ti sa njima. Više te neće radovati sunce, nećeš više slaviti rođendane, stvari koje si radio iz ljubavi, sada će ti biti samo navika, jedna više obaveza i ništa drugo. Vikendom se nećeš protezati u krevetu i hvatati prve znake proleća, jer zašto bi? Proleće je proleće i biće ih još mnogo. Da, za neke druge ljude, biće, ali da li si ti siguran da ćeš videti još jedan izlazak sunca? Možeš li sa sigurnošću da tvrdiš da ćeš ti biti baš ta osoba koja će da dočeka još jedno proleće? Ne. Zašto onda ideš kroz život kao da si večno stvorenje, kao da ti vetar i kiša ne mogu ništa? Zašto ideš kroz život nadajući se da će nešto da ti padne sa neba, i da će bol koji osećaš samo da stane? Neće. Ti ćeš morati da se boriš za stvari koje želiš. I moraćeš da budeš hrabar. I nećeš smeti nikada da odustaneš.

 

I know things can sometimes be difficult. And I know what it’s like when you just want to cling to the quilt and to be erased by the trace of dust. To no one remembers you anymore, that you don’t exist. But I also know the strength you carry in yourself and I know that you deserve to live this life. And I know that nobody can deny your right to live life. Someone who is stronger than us, someone I call God, but you can call him how you want, someone up there, someone said that you are worthy to be right now, at this moment, where you are. Then why do you think you have the right to take that right to it? Always remember, through all the difficult times that accompany you, someone thinks that you just need to be where you are, in order to get what you deserve after all. Because someone, there, somewhere, thinks you deserve it.

 

 

Ja znam da stvari mogu ponekad da se učine teškim. I znam kako je kada samo želiš da se zavučeš pod jorgan i da te trag prašine izbriše. Da te se niko više ne seća, da ne postojiš. Ali ja isto znam koliku snagu nosiš u sebi i znam da si zaslužio da živiš ovaj život. I znam da ti pravo na život niko ne može uskratiti. Neko ko je jači od nas, neko koga ja zovem Bogom, a ti ga možeš zvati kako želiš, neko, tamo gore, neko je rekao da si ti vredan da budeš baš sada, u ovom trenutku, tu gde jesi. Zašto ti onda misliš da imaš prava da oduzmeš sebi pravo na to? Uvek zapamti, kroz sva teška vremena koja te prate, neko misli da ti baš treba da budeš tu gde jesi, da bi nakon svega, dobio to što zaslužuješ. Jer, neko, tamo, negde, misli da ti to zaslužuješ.

 

 

You have to follow the path of your dreams. One day, when everything goes, what you created yourself in life will only stay. I know that it’s hard to deal with the environment and I know very well that it’s not easy to fight with pain. I know that sometimes everything we can do is to quit. We may not have the means to realize dreams, we may not have life opportunities enough to experience everything we want. But if you ever find yourself in the wrong story, leave. If you never realize your dream, create a new one.

 

Moraš da pratiš put svojih snova. Jednoga dana, kada sve prođe, to što si sam stvorio u životu, jedino će ti ostati. Ja znam da je teško da se suočiš sa okolinom i ja odlično znam da nije lako da se izboriš sa bolom. Znam da je ponekad sve što možemo da uradimo, jeste da odustanemo. Možda nemamo sredstava da ostvarimo neki san, možda nemamo životnih mogućnosti dovoljno da doživimo sve što želimo. Ali, ako se ikada nađeš u pogrešnoj priči, napusti je. Ako ikada ne ostvariš svoj san, stvori novi.

 

 

You’re worth it to try. You’re worth it to make an effort. We are human beings, for thousands of years we are the strongest creatures and the most complex creatures that have ever existed. Why are you taking the right to be just that? Be strong to endure all the miseries that your life gives and awaken what you always wanted to be. Life is too short to be what you don’t want, but it’s long enough to make sure you don’t live it in vain.

 

Vredan si toga da pokušaš. Vredan si toga da se potrudiš. Mi smo ljudi, već hiljadama godina smo najjača stvorenja i najsloženija bića koja su ikada postojala. Zašto oduzimaš pravo sebi da budeš upravo to? Budi jak da izdržiš sve nedaće koje ti život pruža i budi ono što si ti oduvek želeo da budeš. Život je prekratak da bi bio ono što ne želiš, ali je dovoljno dug da se potrudiš da ga ne proživiš uzalud.

 

 

Every step you make, every word you say, every smile you make, makes you a human. You were created to create, to be capable, you were created to be remembered. And it doesn’t matter if the world will know your name, it’s important that you have your world and that you know yourself in it. Because, the first step to success is precisely that – meet yourself and be aware of how much you can and how much you want to do.

 

Svaki korak koji napraviš, svaku reč koju izgovoriš, svaki osmeh koji uputiš, čini te čovekom. Stvoren si da stvaraš, da budeš sposoban, stvoren si da budeš zapamćen. I nije važno da li će ceo svet znati tvoje ime, važno je da ti imaš svoj svet i da u njemu poznaješ sebe. Jer, prvi korak ka uspehu je upravo to – upoznaj sebe i budi svestan koliko možeš i koliko želiš.

 

You’re like a book. Don’t let to only have nice pages, be the guy who will be remembered for a long time as something nobody has seen before. It’s always better when someone says, “He didn’t give up on his dreams”, but when you join the rest of the world in their crazy race to material things. Who knows where this world is going, but you’re not the world. You are you. The one who has always been and who you will always be. For the world you are one person, but you are the whole world for yourself and therefore be the best.

 

 

Ti si poput knjige. Ne dozvoli da imaš samo lepe stranice, budi onaj tip koja će dugo da se pamti kao nešto što danas još niko nije video. Uvek je bolje kada ti neko kaže : ‘’On nije odustao od svojih snova’’, nego kada se pridružiš ostatku sveta u njihovoj suludoj trci ka materijalnim stvarima. Ko zna gde ovaj svet ide, ali ti nisi svet. Ti si ti. Ono ko si uvek bio i ono ko ćeš uvek biti. Za svet si jedna osoba, ali si za sebe ceo svet i zato budi najbolji.

 

And never give up. When it gets hard, remind yourself why you started, and when you succeed, never forget why you didn’t give up. I believe you can, and I know that, deep within you, and you believe in yourself. I know you’re carrying that courage to spread your wings and take you to a better place. Do what you love and be the best in it, this is the key to existence. And never forget, there, somewhere, someone cares about you and he thinks you are capable enough to be part of this show. So don’t disappoint him, but most of all, don’t disappoint yourself. Fix your crown, fix the tie and continue on. This life has just begun. Let’s see what it has to offer us.

 

I nikada ne odustaj. Kada postane teško, podseti se zašto si počeo, a kada uspeš, nikada ne zaboravi zašto nisi odustao. Ja verujem da možeš, a znam da, duboko u sebi, i ti veruješ u sebe. Znam da nosiš tu hrabrost koja će da raširi krila i da te odvede na bolje mesto. Radi ono što voliš i u tome budi najbolji, to je ključ postojanja. I nikada ne zaboravi, tamo, negde, neko pazi na tebe i on smatra da si dovoljno sposoban da budeš deo ove predstave. Zato nemoj da razočaraš njega, ali najviše od svega, nemoj da razočaraš sebe. Namesti svoju krunu, popravi kravatu i nastavi dalje. Ovaj je život tek počeo. Hajde da vidimo šta sve ima da nam pruži.

 

And just smile.

It’s time to go on …❣

 

I samo se nasmej.

Vreme je da ideš dalje.. ❣

dc hcniw


Find me on instagram.
Find my last post here.
Find my the most read post here.
Contact me via email: mteodoraa25@gmail.com
I love you all! ❤

20 thoughts on “Don’t give up on what you want | mteodoraa

  1. rolandlegge says:

    Thank you for sharing your wisdom with the world. I agree with everything you say. If we pay attention to what you say our lives will be much better. As I have said before you are wise beyond your years. What has helped you to be so self-reflective? Thank you from the bottom of my heart.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s