Where have I been? | mteodoraa

 

 

Hello everyone, it’s been a long time since I wrote something and posted a new blog post. However, I can freely say that it is time to return to the game. These past two months were extremely stressful for me, and it was very difficult for me to fit into my hobbies, my wishes, my obligations, everything that had to be done. But at the end of the day, I did it. I successfully completed high school and successfully enrolled at the college I wanted and about which I dreamed of when I was just a little girl. I needed a break, and now I’m here and I’ll try to work on this full steam because this is something I love. This is something that makes me who I really am. And I missed you. You are my friends, we make one family, and I missed you.

 

Zdravo svima, prošlo je dosta vremena od kada sam poslednji put pisala nešto I izbacila post na blogu. Međutim, mogu slobodno reći da je došlo vreme da se vratim u igru. Ova prethodna dva meseca su bila izuzetno stresna za mene i vrlo mi je bilo teško da uklopim svoje hobije, svoje želje, obaveze, sve ono što je moralo da se završi. Ali, na kraju dana, uspela sam. Uspešno sam završila srednju školu i uspešno sam upisala fakultet koji sam želela i o kome sam sanjala od malena. Bio mi je potreban odmor, a sada sam tu i trudiću se da radim na ovome punom parom jer ovo je nešto što volim. Ovo je nešto što čini mene onim ko sam ja zapravo. I nedostajali ste mi. Vi ste moji prijatelji, mi činimo jednu porodicu, i nedostajali ste mi.

 

 

I am just here to tell you that I am here again, that I am perfectly well and that everything is fine. And I’m coming back. And I’m here to tell you it’s okay not to be okay. It’s okay not to feel like you, to let go, to tear down all the bridges that connect you with life and to raise your hands from everything. It’s not terrible if you are tired, take time for yourself as much as you need. Because your life wouldn’t mean anything if you don’t live it. That’s why I knew that I couldn’t do it anymore; I felt a tiredness that devoured my whole body like a hungry dog, and I knew -I had to stop. Just stop. We live too fast, and life goes on so that we don’t even know where he went. So take your time for yourself, turn off your brain, don’t think too much and just watch everything around you. Believe me, you will learn many things only by observing. I learned many things just because I watched the world around me. I learned how important it is to forgive myself and how important it is to give yourself a vent. For at the end of the day, only your heart beats for you, and only your legs keep your body upright. So keep them safe.

 

 

Ovde samo samo kako bih vam rekla da sam tu, da sam savršeno dobro i da je sve u redu. I da se vraćam. I ovde sam kako bih vam rekla da je sasvim u redu da ne budete u redu. U redu je da se ne osećate kao vi, da posustanete, da srušite sve mostove koji vas spajaju sa životom i da dignete ruke od svega. Nije strašno ako ste se umorili, uzmite vremena za sebe koliko god vam je potrebno. Jer ništa život vaš ne bi značio ako ga vi ne živite. Zato sam ja znala da nisam mogla više, osećala sam  umor koji je celo moje telo proždirao poput gladnog psa i znala sam- morala sam da stanem. Samo zastanite. Živimo prebrzo, i život nam prolazi da mi i ne znamo gde je otišao. Zato uzmite vremena za sebe, isključite mozak, ne mislite previše i samo gledajte sve oko vas. Verujte mi, nauči ćete mnoge stvari samo posmatranjem. Ja sam naučila mnoge stvari samo zato što sam posmatrala svet oko sebe. Naučila sam koliko je važno oprostiti sebi i koliko je važno dati sebi oduška. Jer na kraju dana, samo vaše srce kuca za vas i samo vaše noge održavaju vaše telo uspravnim. Zato ih čuvajte.

 

I’m a writer. I am writing all my life- I am writing stories, even writing my book. Then I decided to write a blog and share some of my stories, share some of my favorite sentences with you, and share a bit of my greatest passion, right here on this blog. But all this was very difficult for me and to harmonize all obligations, all feelings, all the life that was happening was difficult to align with everything I wanted to do in life. I wanted everything and in the end, I was left without everything. That’s why you need to be aware of how much you can in life and how much you are ready to fight in your life. Meet yourself, all your options, get to know your strength. I was exhausted. Days passed so I could only look at the empty paper without the possibility of writing a word. And then I knew it was not me. And I knew that I couldn’t do anything about it, I must help myself.

 

 

Ja sam pisac. Pišem od malih nogu pesme, priče, čak pišem i svoju knjigu. Onda sam odlučila da pišem blog i podelim neke od svojih priča, neke svoje omiljene rečenice podelim sa vama i prenesem vam delić moje najveće strasti, baš ovde, na ovom blogu. Ali sve je to bilo jako teško za mene i uskladiti sve obaveze, sva osećanja, sav život koji se dešava bilo je teško uskladiti sa svime što sam ja želela da radim u životu. Htela sam sve i na kraju sam ostala bez svega. Zato morate da budete svesni koliko u životu možete i koliko ste spremni u životu da se borite. Upoznajte sebe, sve svoje mogućnosti, spoznajte svoju snagu. Ja sam se istrošila. Prolazili su dani kako bih ja samo gledala u prazan papir bez mogućnosti da napišem i reč. I tada sam znala, to nisam bila ja. I znala sam da povodom toga ne mogu ništa da uradim, moram pomoći sama sebi.

 

That’s exactly what I did. I closed the notebooks, I threw pens, closed the books. I looked out of the window as the days shifted, the rain fell, and then the sun shines again, and so everything in the circle. And I just sat and did nothing. Nothing, except I, helped myself. I believed in myself. I believed that after the rain, the Sun would turn and I knew that the rain would be again. I believed that I am worthwhile and that I am whatever I currently do in my life. And it was me. It just faltered me that part of me to complete it. I missed the feeling that I was doing what I love, what I predispose to what I have for other people. This is my talent, I was born with him and he is through a life like my mark that makes me. And now I know that every person I met and met also has his mark too, something that makes him who he really is. And so, give yourself a vent and find that makes under the dust of your existence. No one will be able to take it from you.

 

To sam upravo i uradila. Zatvorila sam sveske, bacila sam olovke, zatvorila knjige. Gledala sam kroz prozor kako se dani smenjuju, kako pada kiša, a onda opet sija sunce i tako sve u krug. A ja sam samo sedela i nisam radila ništa. Ništa, osim što sam pomagala sama sebi. Verovala sam u sebe. Verovala sam da će nakon kiše obasjati Sunce i znala sam da će kiše još biti. Verovala sam da vredim i da sam ja ja bez obzira na to čime se trenutno u životu bavim. I bila sam ja. Samo mi je oduvek falio taj deo mene da me upotpuni. Falio mi je osećaj da radim ono što volim, ono za šta imam predispoziciju u odnosu na druge ljude. Ovo je moj talenat, rođena sam sa njim i on je kroz život poput mog belega koji čini mene. I sada znam da svaka osoba koju sam upoznala i srela takođe nosi svoj beleg, ono nešto što je ona. I zato, dajte sebi oduška i pronađite taj beleg ispod prašine vašeg postojanja. Njega vam niko neće moći oduzeti.

 

I’m back. I didn’t just come back to tell you a few stories, I wrote sweet words because I know it. I came back to be the one who I am, to do what I love. Therefore, if you ever stumble between the one you really are and what the world expects you to be, stop and think about who you are. Take a break and don’t choose sides until you see a wider picture. You’ll be surprised. You can be both. Trust me. You just need to believe in yourself.

 

Ja sam se vratila. Nisam se samo vratila kako bih vama ispričala par priča, napisala slatke reči jer ja to umem. Vratila sam se da budem ono ko sam ja, da radim ono što volim. Zato, ako ikada zapnete između onoga ko ste vi zaista i onoga što svet očekuje da vi budete, zastanite malo i razmiliste ko ste vi. Odmorite se i ne birajte strane sve dok ne sagledate širu sliku. Iznenadi ćete se. Možete biti oba. Verujte mi. Samo je potrebno da i vi verujete sami u sebe.

 

I’m here again, I can’t promise that I will always be here, but I am here now. A moment is enough to conquer the whole world and I’m here again with you to give you the faith that the world is worth the conquest. I am here to share my dreams and hopes with you, to touch at least one’s heart and leave an eternal trace. Because you have taught me and showed me who I am, and at the moment I am more me than I have ever been. I hope this adventure will last and we will all have fun.

 

Ja sam sada opet tu, ne mogu da obećam da ću zauvek biti tu, ali tu sam. Trenutak je dovoljan da biste osvojili ceo svet i ja sam opet tu sa vama kako bih vam vratila veru da je svet ipak vredan osvajanja. Tu sam da podelim svoje snove i nade sa vama, da dotaknem barem nečije srce i ostavim večni trag. Jer vi ste me naučili i pokazali mi ko sam ja i trenutno sam ja ja više nego što sam ikada bila. Nadam se da će ova avantura potrajati i  da ćemo se svi lepo zabaviti.

 

If you have any wishes I would like to write about, please be sure to write me because ideas are now more than necessary and your help is above all. In order to make it easier for me and myself, I would like to hear your suggestions. Always an open mind and even greater heart we go forward in new victories. Never forget what makes you you. For at the end of the day, you have only yourself and everything that you have created with your heart.

 

Ukoliko imate nekih želja o čemu bih volela da pišem, obavezno mi pišite jer su mi ideje sada i više nego potrebne i vaša pomoć pre svega. Kako bih olakšala ovaj put i sebi i vama, volela bih da čujem vaše predloge. Uvek otvorenog uma i još većeg srca idemo napred u nove pobede. Nikada ne zaboravite ono što čini vas same. Jer na kraju dana, samo sebe i imate i sve ono što ste vi svojim srcem stvorili.

 

With a lot of love,

 

                                                                                               mteodoraa  ❣

dc hcniw


Find me on instagram.
Find my last post here.
Find my the most read post here.
Contact me via email for any suggestion or cooperation: mteodoraa25@gmail.com
I love you all! ❤

22 thoughts on “Where have I been? | mteodoraa

 1. worldwidewalkies says:

  Welcome back – we missed you!
  You are so right to take time for yourself. I know this because I have made a whole lifestyle of it!
  I have been travelling again for just over a month and am so glad to be back on the road – away from the obligations, expectations and needs that people, work and modern life puts upon you.
  Self care is so important – the one thing that you MUST NOT squander is your health! xx

  Liked by 2 people

 2. pjlazos says:

  I, too, have dark this tiredness. If you try to plow though, it doesn’t work and things fall apart around you. If you take a break, it almost surely comes around again and you see life renewed. Good choice!

  Like

 3. kunstkitchen says:

  Congratulations on your acceptance into college. Your writing is inspirational at a time when the world needs the message to be present in life. Thanks you for your warm words and for following my blog.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s