I believe in love | mteodoraa

 

I believe in love, in everything that love brings, into all that love creates. Through the years that remained behind me, I realized one thing: love can be found in everything  and that everything in this world can be loved. When we spread love, we become love.

Verujem u ljubav, u sve što ljubav donosi, u sve ono što ljubav stvara. Kroz godine koje su ostale iza mene, shvatila sam jednu stvar: u svemu se može naći ljubav I da sve na ovom svetu može biti voljeno. Kada širimo ljubav, mi postajemo ljubav.

As a child, I believed in fairy tales, true love, eternal love, simply, in love. I tried to always be surrounded by people who love me in my life and, above all, that  I love the people I am with. Today, love is a missing theme, played, doesn’t represent what it really means. It has been such a time that it rarely feels that famous true love, that it rarely anyone wants to get to know the charms of true love.

Još kao dete, verovala sam u bajke, pravu ljubav, večnu ljubav, jednostavno, u ljubav. Trudila sam se da u životu uvek budem okružena ljudima koji me vole I, pre svega, da volim ljude sa kojima sam. Danas je ljubav promašena tema, izigrana, ne predstavlja ono što zapravo znači. Došlo je takvo vreme da retko ko oseća tu poznatu pravu ljubav, da retko ko uopšte I želi da spozna čari istinske ljubavi.

At the end of the day, when we stay alone, in the four cold walls, we will not measure the size of those walls that surround us. We will long for one simple thing: we will miss love.

Na kraju dana, kada ostanemo sami, u četiri hladna zida, nećemo meriti veličinu tih zidova koji nas okružuju. Sve vreme žudećemo za jednom prostom stvari: faliće nam ljubav.

I believe that there is love in all of us, and each one of us can protect and make love to someone, according to something. Most of us are ashamed to show our feelings, it must have been such a time. But what for all this? What is a man who doesn’t love?

Ja verujem da postoji ljubav u svima nama I da svako od nas može da čuva I gaji ljubav prema nekome, prema nečemu. Većina nas se stidi da pokaže svoja osećanja, valjda je takvo vreme došlo. Ali, čemu sve to? Šta je čovek koji ne voli?

Take a moment, look around and look at it well. Love is everywhere and love is so simple. She is in the Sun, in spring, in music, in every living being. Love never had its bad side, people destroyed it. People complicated it, used it and ignored it. Yes, I don’t believe in people, but for the love I hold firmly.

Zastanite malo, osvrnite se oko sebe I dobro pogledajte. Ljubav je svuda I ljubav je tako jednostvna. Ona je u Suncu, u proleću, u muzici, u svakom živom biću. Ljubav nikada nije imala svoje loše strane, ljudi su je uništili. Ljudi su je iskomplikovali, iskoristili i zanemarili. Da, ja ne verujem u ljude, ali se za ljubav čvrsto držim.

I believe that each one of us can give love, that each of us is capable of feeling love. There is real love and I believe in it. I believe that love can eradicate evil, reconcile the wretched people, crush wars. I believe that she can do everything, if only we allow her and give her a chance to try.

Verujem da svako od nas može da pruži ljubav, da je svako od nas sposoban da oseti ljubav. Prava ljubav postoji i ja verujem u nju. Verujem da ljubav može da iskoreni zlo, da pomiri zavađene ljude, da uguši ratove. Verujem da ona sve može, ako joj samo dopustimo i damo šansu da pokuša.

Love anything. Yourself, flowers, books, sports and take care of it. Because what you love belongs to you and no one can take it away from you. People are selfish, but love doesn’t ask for anything in return. Open your heart and let her find her way to you.

Zavolite bilo šta. Sebe, cveće, knjigu, sport i čuvajte to. Jer to što volite pripada vama i to vam niko ne može oduzeti. Ljudi su sebični, ali ljubav ne traži ništa za uzvrat. Otvorite svoje srce I pustite je da pronađe svoj put do vas.

True love is a strong love for me. I don’t believe in princesses and princes, but I believe in everything that love can overcome. It will not help you with a hill of money to deal with all the storms that our lives are making. Love is a hope, hope is life. If you believe enough in something, you give it a chance to live. When it comes to life in you, it creates love. Love is exactly what you created, what you gave life to.

Prava ljubav je za mene jaka ljubav. Ja ne verujem u princeze i prinčeve, ali verujem u sve što ljubav može da prebrodi. Neće vam pomoći brdo novca da izađete na kraj sa svim olujama koje nam život sprema. Ljubav je nada, nada je život. Ako dovoljno verujete u nešto, vi tome dajete šansu da živi. Kada to oživi u vama, stvara se ljubav. Ljubav je upravo to što ste stvorili, čemu ste podarili život.

I believe that this world needs an enormous amount of love, and again, we all need very little to be happy. Because love doesn’t know the boundaries, as it doesn’t know the criteria. Love is love and it is not measured by time, money, beauty. Patience, respect, honesty are measured. I believe that the love of each of us provides quite enough strength and I am sure that the love was and that it will always be my light through the dark days.

Verujem da ovom svetu treba jedna ogromna količina ljubavi, a opet nam svima treba jako malo da bismo bili srećni. Jer ljubav ne zna za granice, kao što ne poznaje kriterijume. Ljubav je ljubav i ona se ne meri vremenom, novcem, lepotom. Meri se strpljenje, poštovanjem, iskrenošću. Ja verujem da ljubav svakome od nas pruža sasvim dovoljno snage i sigurna sam da je ljubav bila i da će uvek biti moje svetlo kroz mračne dane.

My message is that you never underestimate love, because it is not what they tell you to be. Feel it yourself and see. In the end, if  there is anything I  believe the most, then it will be love,  now and tomorrow and forever.

Moja je poruka da nikada ne potcenjujete ljubav, jer ona nije ono što vam pričaju da jeste. Osetite je sami i videćete. Na kraju svega, ako i u šta verujem, onda će to biti ljubav, i sada i sutra i zauvek.

So spread love and be love, because love is all we need!

Zato širite ljubav I budite ljubav, jer  je ljubav sve što nam treba!
cropped-dc-hcniw.jpg


Find me on instagram. 
Find my last post here.
Find my the most read post here.
Contact me via email: mteodoraa25@gmail.com
I love you all! ❤

37 thoughts on “I believe in love | mteodoraa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s